196 tickets available

Tickets

Tocyn ( 28/01 - 14/04 ) Free

  Hogyn yn mesur coeden sydd wedi ei gwympo yng nghoedwig

Crynodeb

Bydd y cwrs yn rhoi syniadau a gweithgareddau ymarferol trawsgwricwlaidd i chi ennyn brwdfrydedd eich dysgwyr am goed!

Buom yn ymchwilio i'r cylch rheoli coetiroedd ac ecosystemau coetiroedd yn Rhan 1 o ein hyfforddiant. Bydd Rhan 2 yn adeiladu ar hyn, gan gwmpasu popeth o sut i gyfrifo faint o garbon sydd mewn coeden, sut i fesur coed a byddwn yn ymdrin â phopeth y mae angen i chi ei wybod am wasgaru hadau, ynghyd â llawer mwy!  Cwrs annibynnol, nid oes angen i chi fod wedi mynychu Rhan 1 i fynychu Rhan 2.

Dan arweiniad staff Addysg, Dysgu a Sgiliau - Cyfoeth Naturiol Cymru.

 Canlyniadau

  • Gwell dealltwriaeth o sut y mae’r amgylchedd naturiol yn cynorthwyo iechyd a lles
  • Mwy o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r awyr agored i ymyrryd ag iechyd a lles
  • Mwy o hyder yn y modd y cyflwynir 6 MDPh y Cwricwlwm i Gymru drwy ymgysylltu â natur.

Sylwch y bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg ar Microsoft Teams.


Natural Resources Wales

Natural Resources Wales Logo

Pursue sustainable management of natural resources in Wales.

addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk