84 tickets available

Tickets

Hyfforddiant - Rhaglen Sgiliau Ymchwil 2021/22 ( 14/09 - 05/11 ) FreeRheoli'ch Goruchwyliwr

Cyflwynydd: Lois McGrath, Seren Evans a Morgan Dafydd

Trefnir y digwyddiad hwn fel rhan o Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil / academydd gyrfa gynnar.  Cysylltwch gyda Lois McGrath (l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk) am fwy o wybodaeth. 

Mae Lois McGrath yn gweithio fel Datblygwr Ymchwilwyr i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ers bron i ddegawd. Cyn hynny, astudiodd am ddwy flynedd fel ymchwilydd ol-raddedig a darlithydd rhan-amser ym Mhrifysgol Bangor. Fel un sydd yn cefnogi myfyrwyr ymchwil, mae ganddi brofiad o sut y gellid rheoli'r berthynas oruchwylio yn effeithiol.  Yn 2020 ymgymrodd a phrosiect gyda UKCGE (Cyngor y DU dros Addysg Graddedigion) er mwyn datblygu llwybr cyfrwng Cymraeg i'r sawl sy'n goruchwylio myfyrwyr ymchwil i ymgeisio am gydnabyddiaeth trwy'r Rhaglen Cydnabod Goruchwyliaeth Ymchwil.  Mae'n aelod o UKCGE a VITAE

Mae Seren Evans a Morgan Dafydd yn fyfyrwyr ymchwil ar hyn o bryd.  Maent yn edrych ymlaen at rannu eu profiadau a'u cynghorion gyda chi a bydd digon o gyfle i chi holi cwestiynau wrth y ddau yn ystod y bore. 

Mae’r goruchwyliwr yn chwarae rôl bwysig yn eich profiad doethurol, ac felly mae angen meithrin perthynas dda o’r dechrau.  Sut allwch chi gael y gorau o’r berthynas oruchwylio? Ymunwch a ni i drafod arfer dda a rhannu profiadau.

Cynnwys:

·    Cydnabod rôl a chyfraniad y goruchwyliwr a’ch cyfraniad chi

·    Cyfathrebu gyda’r goruchwyliwr/tîm goruchwylio

·    Y Cyfarfodydd goruchwyliol

·    Delio gyda phroblemau

 

Ar ddiwedd y gweithdy hwn bydd hyfforddeion yn gallu:

·    Deall y berthynas oruchwylio yn well

·    Teimlo’n hyderus wrth gysylltu â’r tîm goruchwylio

·    Deall mwy am brofiadau myfyrwyr eraill a’u goruchwylwyr

·    Cydnabod disgwyliadau’r tîm goruchwylio.

·    Ystyried sut mae delio gyda phroblemau wrth iddynt godi, a phwy o fewn y sefydliad all helpu.


Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Logo Coleg Cymraeg

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk