72 tickets available

Tickets

Hyfforddiant - Rhaglen Sgiliau Ymchwil 2021/22 ( 13/09 - 22/10 ) FreeGosod nodau ac amcanion ar gyfer ymchwilwyr 

Cyflwynydd: Dr Hanna Hopwood

Trefnir y digwyddiad hwn fel rhan o Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil / academydd gyrfa gynnar.  Cysylltwch gyda Lois McGrath (l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk) am fwy o wybodaeth. 

Bywgraffiad:

Graddiodd Hanna â dosbarth cyntaf o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd cyn ennill ysgoloriaeth i wneud gradd MPhil yno. Yn dilyn hynny, derbyniodd ysgoloriaeth i astudio MSt ym Mhrifysgol Rhydychen ble y graddiodd gyda rhagoriaeth. Arhosodd yno am bedair blynedd arall wedi iddi dderbyn Cymrawdoriaeth Dysgu ac Ymchwil Syr John Rhys gyda’r Gyfadran Ieithoed Modern a Chanoloesol yn y brifysgol. Rhoddodd hwn y cyfle iddi ddilyn gradd DPhil yn ogystal â amryw o swyddogaethau dysgu. Mae hanes a llenyddiaeth Cymru’r Oesoedd Canol yn ganolog i’w hymchwil. Cyhoeddwyd agweddau arno gan Bloosmbury Academic ac mae hi wedi siarad am ei gwaith academaidd mewn cynhadleddau ar draws y byd gan gynnwys Prifysgol Harvard, Caergrawnt a phrifysgolion blaenllaw Cymru. Erbyn heddiw, mae Hanna’n gweithio yn y meysydd ymchwil a darlledu. Gellid gwrando ar ei rhaglen Gwneud Bywyd yn Haws bob nos Fawrth am 6 ar BBC Radio Cymru neu ei dilyn hi ar instagram ar @gbyhaws.

Cynnwys:

AMSER: Ein trysor pennaf

Deuparth gwaith, ei ddechrau medd yr hen ddihareb. Ac yn wir, un o heriau mwyaf ymchwil academaidd ydy bwrw ati. Ond, yn anffodus, mae’r ddelwedd sy’n cael ei werthu i ni o beth y mae’n ei olygu i fod yn ‘gynhyrchiol’ yn medru bod yn hynod o niweidiol ac mae’n hen bryd gosod y syniad o dan y chwyddwydr.

Dyma weithdy fydd yn wahoddiad i ni ail-siapio’r ddelwedd, gan ddysgu sut y gallwn hybu ein rhinweddau da a chynnig syniadau ar sut i wneud y defnydd gorau o’n hamser a’n hegni wrth osod nodau ac amcanion ymchwilio.

Gwneir hynny drwy ganolbwyntio ar: AMSER, sef:

Adnabod:

Ystyriwn gwestiynau fel pa fath o ddysgwr ydw i? Beth sydd mynd i fy helpu i yn bersonol wrth osod fy nodau ac amcanion ymchwilio? Cawn gyfle hefyd i drafod ein hawyrgylch astudio a rhennir cynghorion ar bethau sy’n gallu helpu gosod arferion da.

Myfyrio a’r Myfyriwr.

Yn y rhan hon, ymchwiliwn ystyr y gair ‘myfyriwr’ gan ddarganfod sut y gallwn ddysgu mwynhau myfyrio wrth osod ein nodau a’n amcanion.

Syllu a Strwythuro:

Mae’n anochel y daw cyfnod o deimlo mai’r cyfan oll yr ydych yn ei wneud yw syllu ar eich sgrîn wrth i chi geisio penderfynu ar y ffordd ymlaen. Yn y rhan hon, cawn ddysgu sut i ddefnyddio’r cyfnod hwn er gwell a thrafod buddion a chynghorion strwythuro effeithiol. 

Ehangu:

Pryd mae hi’n amser i symud ymlaen, ail-asesu a gosod targedau newydd? Dyma bydd ffocws y rhan hon.

Resbaid:

Pam nad yw ymlacio yn rhywbeth i’w ofni ar unrhyw gam yn y broses ymchwilio.

Ar ddiwedd y gweithdy hwn dylai hyfforddeion fod yn gallu:

  • Adnabod pa fath o ddysgwr ydyn nhw a pha strategaethau sydd o fudd iddyn nhw wrth osod nodau ac amcanion.

 


Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Logo Coleg Cymraeg

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk