81 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.Cyflwyniad i Ymchwil

Cyflwynydd: Dr Elin Royles

Trefnir y digwyddiad hwn fel rhan o Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil / academydd gyrfa gynnar.  Cysylltwch gyda Lois McGrath (l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk) am fwy o wybodaeth. 

Mae Elin Royles yn Uwch-Ddarlithydd yn Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth ac yn gysylltiedig gyda Chanolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru’r brifysgol. Ei phrif faes ymchwil yw gwleidyddiaeth is-wladwriaethol gan edrych ar bolisi cyhoeddus yng Nghymru wedi datganoli gan roi sylw penodol i feysydd fel cymdeithas sifil, chynllunio a pholisi iaith, ymwneud rhyngwladol Llywodraeth Cymru ac yn ddiweddar mae wedi gwneud mwy o waith ym maes mudiadau cenedlaetholgar, diwygio cyfansoddiadol a galwadau am annibynniaeth. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar brosiectau ymchwil wedi eu hariannu gan wahanol gynghorau ymchwil (gan gynnwys yr ESRC ac arian Ewropeaidd H2020) mewn prosiectau ymchwil rhyng-ddisgyblaethol a chymharol.

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyflwyniad i wneud gwaith ymchwil doethuriaethol. Bydd yn gyfle i drafod rhai o’ch disgwyliadau am eich gwaith ymchwil a chwestiynau sy’n codi am 3-4 blynedd nesaf eich bywyd. Fel rhan o’r sesiwn bydd pwyslais ar waith grŵp a thrafodaeth agored.

Amcanion y gweithdy:

· Trafod prif nodweddion traethawd ymchwil a’i amcanion

· Amlinellu rhai o’r trefniadau ymarferol a’r disgwyliadau yn y broses o gynhyrchu traethawd ymchwil

· Trafod rhai o’r sgiliau sydd angen eu datblygu wrth wneud gwaith ymchwil

· Ystyried rhai o’r anawsterau all godi wrth weithio ar draethawd ymchwil

· Trafod rhai o’r dulliau o ymateb i unrhyw heriau sy’n codi

· Meddwl yn ehangach am eich datblygiad fel ymchwilydd o ran y gallu i gyfrannu at addysgu a’r cyfleon sy’n codi o’ch hymchwil o ran ymwneud â thraweffaith (engagement and impact)

Ar ddiwedd y gweithdy dylai’r mynychwyr fod yn gallu:

· deall diben ymchwil a dangos ymwybyddiaeth o arfer da o ran trefniadau ymarferol y broses o gynhyrchu traethawd ymchwil

· trin a thrafod rhai o’r anawsterau yn y broses o weithio ar draethawd ymchwil a rhai o’r ffyrdd o ddygymod gyda’r rhain

· deall gwerth ymchwil a’r cyfleoedd ehangach yn ystod cyfnod ymchwil doethurol.


Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Logo Coleg Cymraeg

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

l.mcgrath@colegcymraeg.ac.uk