55 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Data Cymru

Os ydych chi erioed wedi ceisio defnyddio, neu greu, cymwysiadau mapio ar y we yn y Gymraeg, byddwch yn gwybod pa mor broblemus y gall fod. Boed oherwydd y bylchau yn y data sydd ar gael neu brinder enw 'swyddogol' am elfennau penodol fel nentydd neu goedwigoedd, y gwir yw nad yw mor syml ag y dylai fod. Yn ffodus mae ein cydweithwyr yn Mapio Cymru wrthi’n datrys hynny.

Cenhadaeth Mapio Cymru yw ei gwneud yn haws cyrchu data mapio yn y Gymraeg. Wedi datblygu openstreetmap.cymru, yn ddiweddar maent wedi bod yn gweithio gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Map Data Cymru a Trafnidiaeth Cymru i wella’r wybodaeth sydd ar gael ymhellach.

Yn y weminar hon, bydd tîm Mapio Cymru (Carl Morris, Ben Proctor a Wyn Willams), yn trafod y gwaith yma i roi Cymru ar y map ac, yn holl-bwysig, sut allwch chi gymryd rhan

Sylwch, y gweminar fydd:

 • yn Saesneg yn unig, ond cewch gyfle i ofyn cwestiynau / codi sylwadau yn Gymraeg drwy’r swyddogaeth sgwrsio.
 • wedi’i recordio ac ar gael i’r cyhoedd ar wefan Data Cymru yn dilyn y digwyddiad. Bydd camerâu a meicroffonau cynrychiolwyr i ffwrdd yn ddiofyn yn ystod y weminar.

Mae'r cofrestru'n cau ddydd Mercher 21 Medi 2022.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â suzanne.draper@data.cymru.

Sylwer: Bydd cyfarwyddiadau ymuno yn cael eu rhannu yn agosach at yr amser.

Byddwn ni (Data Cymru) yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddir i gydgysylltu â chi ynghylch â'r digwyddiad hwn byddwn yn storio’r wybodaeth hon nes bod y digwyddiad drosodd. Byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth â chydweithwyr perthnasol Data Cymru a Mapio Cymru. Rydym yn prosesu data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.


Data Cymru

Data Cymru

Rydym yn cynnig amrediad o gefnogaeth arbenigol gyda’r nod o’ch helpu chi i ddod o hyd i ddata a’i ddefnyddio’n effeithiol, gan gynnwys:

 • Cymorth i gyrchu, casglu neu goladu data
 • Dadansoddi data
 • Cyflwyno data’n effeithiol
 • Cyngor ar sut orau i ymgymryd ag ymchwil
 • Cymorth i ddarganfod beth mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth/ cwsmeriaid yn meddwl
 • Hyfforddi’ch staff mewn pynciau perthnasol fel Ystadegau Sylfaenol, Cyflwyno Data, Dylunio a Dadansoddi Arolygon, Dylunio Holiaduron ac ati
 • Darparu mynediad cost-effeithiol i amrediad o setiau data masnachol.

We offer a range of specialist support designed to help you find and use data effectively, including:

 • Help to source, collect, or collate data
 • Data analysis
 • Effective data presentation
 • Advice on the best ways to undertake research
 • Help to find out what citizens, service users/customers think
 • Training your staff in relevant topics such as Basic Statistics, Presenting Data, Managing Performance, Survey Design & Analysis, Questionnaire Design etc.
 • Providing cost-effective access to a range of commercial data sets.

enquiries@data.cymru