251 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Nod y weminar hon yw ysbrydoli ymgysylltiad a dathlu’r camau sy’n cael eu cymryd gan bobl hŷn, sefydliadau ac awdurdodau lleol i hyrwyddo Cymru sy’n oed-gyfeillgar.

Wrth gyflwyno Cymunedau Oed-gyfeillgar, bydd y weminar hon hefyd yn edrych ar gyfleoedd i gymryd rhan, pwysigrwydd a manteision gweithio mewn partneriaeth ac effaith dull gweithredu oed-gyfeillgar..

 

Beth yw Cymuned sy’n Oed-gyfeillgar?

Mae’r Comisiynydd yn credu y dylai pob un ohonom allu heneiddio’n dda. Mewn cymuned sy’n oed-gyfeillgar rydyn ni’n teimlo ein bod yn cael ein gwerthfawrogi, ein cynnwys a’n parchu, ac yn gallu:

 • mynd a dod
 • gwneud y pethau rydyn ni eisiau eu gwneud
 • byw bywydau iach ac egnïol
 • cael gafael ar wybodaeth
 • sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed

Pan fydd cymunedau’n dod at ei gilydd i fod yn fwy o blaid pobl hŷn, mae hynny’n dda i bawb sy’n byw yno, sy’n golygu ei bod hi’n bosibl parhau i fod yn aelodau annibynnol a gweithgar o’u cymunedau cyhyd ag sy’n bosibl.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn disgrifio cymunedau oed-gyfeillgar fel llefydd lle mae pobl hŷn, cymunedau, polisïau, gwasanaethau, lleoliadau a strwythurau yn gweithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth i gefnogi a galluogi pob un ohonom i heneiddio’n dda. 

Mewn cymuned oed-gyfeillgar, mae WHO yn nodi wyth nodwedd hanfodol sy’n gweithio’n dda, ac sy’n cydweithio, sydd yn aml yn cael eu galw yr wyth parth:

 • Adeiladau a mannau yn yr awyr agored
 • Cludiant
 • Tai
 • Cyfranogiad cymdeithasol
 • Parch a chynhwysiant cymdeithasol
 • Cyfranogiad sifig a chyflogaeth
 • Cyfathrebu a gwybodaeth
 • Cefnogaeth gymunedol a gwasanaethau iechyd

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad?

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am Gymunedau Oed-gyfeillgar, beth sy’n cael ei wneud yn barod i’w gwireddu, ein huchelgais ar gyfer y dyfodol a phwysigrwydd cyflawni mewn partneriaeth.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni trwy anfon e-bost at ageingwell@olderpeoplewales.com


Older People's Commissioner for Wales

Older People's Commissioner for Wales

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Mae’n darparu help a chefnogaeth yn uniongyrchol i bobl hŷn drwy ei thîm gwaith achosion ac mae’n gweithio i rymuso pobl hŷn i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ac y gweithredir yn ei gylch. Mae rôl y Comisiynydd yn seiliedig ar gyfres o bwerau cyfreithiol unigryw i’w chefnogi gydag adolygu gwaith cyrff cyhoeddus a’u dal yn atebol pan fo angen.

Mae’r Comisiynydd yn gweithredu i roi terfyn ar wahaniaethu a rhagfarn ar sail oedran, i atal cam-drin pobl hŷn ac i alluogi i bawb heneiddio’n dda.

Mae’r Comisiynydd eisiau i Gymru fod y lle gorau yn y byd i bobl heneiddio ynddo.

....................................................................................................................

The Older People’s Commissioner for Wales protects and promotes the rights of older people throughout Wales, scrutinising and influencing a wide range of policy and practice to improve their lives. She provides help and support directly to older people through her casework team and works to empower older people and ensure that their voices are heard and acted upon. The Commissioner’s role is underpinned by a set of unique legal powers to support her in reviewing the work of public bodies and holding them to account when necessary.

The Commissioner is taking action to end ageism and age discrimination, stop the abuse of older people and enable everyone to age well.

The Commissioner wants Wales to be the best place in the world to grow older.

ageingwell@olderpeoplewales.com