15 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Conference

Thema’r gynhadledd yw, ‘Hyfforddi heddiw am well yfory – cymunedau a sefydliadau ffyniannus’. Bydd modd i gynadleddwyr ar 28 Tachwedd glywed  prif anerchiadau gan arbenigwyr o fri ar hyfforddi a mentora mewn sefydliadau Lis Merrick a’r ymchwilydd a’r awdur Dr Annette Fillery-Travis, yn ogystal â chyfraniadau gan ymarferwr sydd wedi eu cydnabod yn rhyngwladol megis y goruchwyliwr hyfforddwyr Dr Alison Hodge, a’n cydweithiwr y dihafal Dr Peggy Marshall!

I ddarllen mwy am ein siaradwyr ac i weld rhaglen y gynhadledd ewch i'n gwefan https://www.uwtsd.ac.uk/cy/acdsw/hyfforddi-a-mentora-yn-y-gweithle/

Ond roeddech chi hefyd am gael hyfforddiant a goruchwyliaeth bywyd go iawn, felly rydym yn cynnal dosbarth meistr hanner diwrnod ar 27 Tachwedd gyda’n Hathro Ymarfer ni yma yn ACDSW, yr Athro Stephen Palmer. Bydd Stephen yn cyflwyno gweithdy seiliedig ar sgiliau ar Dechnegau Delweddaeth i’w defnyddio o fewn Arfer Hyfforddi. Yn ogystal â help lleihau straen, gall defnyddio technegau delweddaeth helpu hyfforddwyr neu gleientiaid i wella’r ffocws ar nodau, gynyddu cymhelliad a gwella hunan-effeithiolrwydd a hyder. Mae’n addo bod yn weithdy difyr iawn! *Nodwchy bydd angen prynu tocynnau Dosbarth Meistr yn ogystal â thocyn y gynhadledd. Dilynwch y linc i archebu tocyn dosbarth meistir https://tocyn.cymru/cy/event/24a46772-55d7-4efd-af00-df031afc1432

Mae gan Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol Cymru gefndir cryf o ran datblygu ymarfer proffesiynol hyfforddwyr a mentoriaid yn y gweithle a hwn yw cartref Cymdeithas Hyfforddi WAPPAR; sef canolfan ledled Cymru ar gyfer ymchwilio i hyfforddiant, a datblygu hyfforddiant.  Mwynhaom seminarau arbenigol gydol llynedd ac rydym yn falch dros ben o estyn gwahoddiad at bawb sy’n rhannu ein hangerdd dros hyfforddi a mentora, boed yn brynwyr, yn ymarferwyr, yn ymchwilwyr Meistr/Doethuriaeth a’n cyn-fyfyrwyr.  Cynhadledd flynyddol yw hon, a gofynnwn i uwch ymarferwyr yn y maes gyfrannu i sesiynau cyfochrog o gwmpas themâu unigolion a chymunedau llewyrchus. Bydd y sesiynau’n cynnwys gweithdai ac arddangosiadau perfformio/ymarfer yn ogystal â’r cyflwyniadau ymchwil mwy ffurfiol.    

Hoffech chi danio trafodaeth a diddordeb yn eich maes hyfforddi a/neu fentora arbenigol? Neu rannu eich angerdd ar gyfer rhan benodol o waith neu ymchwil? Os felly, byddem wrth ein bodd o dderbyn cyflwyniadau ar gyfer ein cystadleuaeth bosteri. Cyflwynwch grynodeb trwy ein gwefan erbyn 5 Tachwedd 2019.

Cyflwynwch eich poster i: coaching@uwtsd.ac.uk 


Wales Academy for Professional Practice and Applied Research (WAPPAR)

UWTSD Logo PCYDDS

We are the Wales Academy for Professional Practice and Applied Research (formally WIWBL) at the University of Wales Trinity Saint David. We run a dynamic provision led by an experienced team who deliver a range of high quality, innovative bilingual learning opportunities for a diverse body of learners across the public, third and private sectors.

Our activities include offering BA and MA pathways in Professional Practice & Coaching and Mentoring as well as shorter and non accredited opportunities. We also accredit in house training programmes and run the Coaching Society which hosts bi-monthly coaching seminars and an annual conference.

Ni yw Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol Cymru (WIWBL fel y’i gelwid yn flaenorol) ​ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym yn rhedeg darpariaeth ddeinamig wedi'i harwain gan dîm profiadol sy'n darparu ystod o gyfleoedd dysgu dwyieithog arloesol, o ansawdd uchel. Ni'n gweithio gyda corff amrywiol o ddysgwyr ar draws y sectorau cyhoeddus, y trydydd sector a'r sector preifat.

Mae ein gweithgareddau'n cynnwys cynnig llwybrau BA ac MA mewn Ymarfer Proffesiynol a Hyfforddi a Mentora yn ogystal â chyfleoedd byrrach a heb eu hachredu. Rydym hefyd yn achredu rhaglenni hyfforddi mewnol ac yn rhedeg y Gymdeithas Hyfforddi sy'n cynnal seminarau hyfforddi bob deufis a chynhadledd flynyddol

coaching@uwtsd.ac.uk


Lleoliad y digwyddiad