171 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Hogyn yn mesur coeden sydd wedi ei gwympo yng nghoedwig

Crynodeb

Bydd y cwrs yn rhoi syniadau a gweithgareddau ymarferol trawsgwricwlaidd i chi ennyn brwdfrydedd eich dysgwyr am goed!

Buom yn ymchwilio i'r cylch rheoli coetiroedd ac ecosystemau coetiroedd yn Rhan 1 o ein hyfforddiant. Bydd Rhan 2 yn adeiladu ar hyn, gan gwmpasu popeth o sut i gyfrifo faint o garbon sydd mewn coeden, sut i fesur coed a byddwn yn ymdrin â phopeth y mae angen i chi ei wybod am wasgaru hadau, ynghyd â llawer mwy!  Cwrs annibynnol, nid oes angen i chi fod wedi mynychu Rhan 1 i fynychu Rhan 2.

Dan arweiniad staff Addysg, Dysgu a Sgiliau - Cyfoeth Naturiol Cymru.

 Canlyniadau

  • Gwell dealltwriaeth o sut y mae’r amgylchedd naturiol yn cynorthwyo iechyd a lles
  • Mwy o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r awyr agored i ymyrryd ag iechyd a lles
  • Mwy o hyder yn y modd y cyflwynir 6 MDPh y Cwricwlwm i Gymru drwy ymgysylltu â natur.

Sylwch y bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg ar Microsoft Teams.


Natural Resources Wales

Natural Resources Wales Logo

Pursue sustainable management of natural resources in Wales.

addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk