5 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

SAIL: Cymunedau yw sail ein bywydau

Beth yw’r economi werdd?

Beth yw economi leol a chymunedol?

Pwy sydd yn allweddol i’r economïau yma?

Pwy sydd yn gyrru’r economi yma?

Pwy sydd yn dylanwadu?

Beth yw’r cyfleoedd i’n cymunedau wrth blethu’r economïau yma?

Rydym am greu llwyfan ac agor y drafodaeth i gymunedau Gwynedd a Môn gael dechrau trafod, dychmygu a   llunio syniadaeth yn deillio o’r profiadau helaeth sydd gennym, ac yn ymateb i beth ydym ni eisiau ac ei angen.

Bydd y digwyddiad mewn dwy ran.

Bwriad rhan 1 fydd i rannu gwybodaeth a dysgu a rhoi sail gyffredin i drafodaethau rhan 2.

RHAN 1

Bydd rhan 1 yn digwydd 31ain o Orffennaf, 2020, 14:00 - ar-lein.

Rydym yn falch iawn o groesawu dau siaradwr gwybodus a chyffrous i’n hannerch:

Yr Athro Calvin Jones

Mae Calvin Jones yn Athro Economeg ac yn   Ddirprwy Ddeon yn Ysgol Fusnes Caerdydd, lle mae'n llywio strategaeth Gwerth   Cyhoeddus unigryw'r Ysgol. Mae ganddo PhD yn Economeg Twristiaeth a Digwyddiadau Chwaraeon Mawr a bu wrthi yn dadansoddi a dynodi gwellhad i economi Cymru ers deng mlynedd ar hugain, yn ddadleuol heb fawr o effaith amlwg. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar sgiliau’r dyfodol, economeg ynni, yr hinsawdd ac adfywio dan arweiniad y gymuned.

Methiant oedd ymdrechion Calvin fel seren roc a nofelydd, ond fel cysur fe lwyddodd i ennill y Fedal Moss Madden mewn Gwyddoniaeth Ranbarthol. Yn 2012 ysgrifennodd y gomedi ddu fer ‘A Million Years of Sunshine’ (https://vimeo.com/78415270)

Grant Peisley

Entrepreneur cymdeithasol, ymarferydd lleoliaeth ac ymgynghorydd cymunedau cynaliadwy. Ef yw sylfaenydd a chyfarwyddwr Datblygiadau Egni Gwledig (DEG) sydd wedi ennill sawl gwobr ac helpu dros 60 o grwpiau cymunedol i wireddu eu prosiectau ynni.

Mae Grant hefyd yn un o gyfarwyddwyr Ynni Cymunedol Cymru,YnNi Teg ac YnNi Llyn.

RHAN 2

Bydd rhan 2 yn digwydd 7fed o Awst, 2020, 14:00 ar-lein.

Fe hoffwn i chi fod yn rhan o’r drafodaeth, i siarad ar ran eich cymuned chi.

Bydd yr ail ran yn drafodaeth agored lle byddwn yn ceisio darparu gofod i gymunedau sy'n cymryd rhan weithredol yn natblygiad eu heconomïau lleol drafod a rhannu profiadau. Ein gobaith yw bydd modd datblygu cysylltiadau newydd a hen, ac i rannu a dysgu o brofiadau go iawn yn ein cymunedau.

Cawn ddatblygu gweledigaeth ar y cyd fydd yn dychmygu sut fydd economi werdd, cymunedol a lleol yn edrych mewn gwirionedd. Cawn drafod a cheisio datrys rhwystrau a cawn ddathlu a dysgu ble mae llwyddiannau eisoes.


Undod

www.undod.cymru

Rydym yn fudiad democrataidd, gwrth-heiararchaidd, gweriniaethol sydd wedi’i sefydlu i sicrhau annibyniaeth i Gymru a dyfodol gwell i’w phobl.  www.undod.cymru

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n cytuno i gefnogi ein hegwyddorion craidd. 

Os hoffech ein cefnogi yn arianol cysylltwch a ni -- Diolch!

We are a democratic, non-hierarchical, republican movement established to secure independence for Wales and a better future for her people.  www.undod.cymru

Membership is free to anyone who agrees to support our core principles.

If you would like to suport financially please contact us -- Thank you!

post@undod.cymru