0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Bachgen a merch yn sbecian ac yn gwenu o'r tu ôl i wrych.

Crynodeb

Cwrs rhithiol a fydd yn rhoi’r arfau ichi fedru gwneud y gorau o’r awyr agored fel cyd-destun ar gyfer datblygiad plant, chwarae a dysgu.  Staff Addysg, Dysgu a Sgiliau Cyfoeth Naturiol Cymru a fydd yn cyflwyno’r hyfforddiant.

Cynulleidfa

Yn addas i ymarferwyr sy’n gweithio â dysgwyr cyn oedran ysgol ac yn y cyfnod sylfaen.

Canlyniadau

  • Gwybod yn well sut i ddefnyddio’r awyr agored fel cyd-destun ar gyfer dull holistig sy’n cyfuno datblygiad plant, chwarae a dysgu.
  • Mwy o sicrwydd ynglŷn â sut i gyflwyno chwe Maes Dysgu a Phrofiad Cwricwlwm Cymru drwy greu cysylltiad â byd natur.
  • Gwell dealltwriaeth o sut y gall mynediad at yr amgylchedd naturiol hybu iechyd plant, eu llesiant a’u datblygiad.

Sylwch y bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg ar Microsoft Teams.


Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales

Natural Resources Wales Logo

Yn falch o arwain y ffordd at ddyfodol gwell i Gymru trwy reoli'r amgylchedd ac adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Proud to be leading the way to a better future for Wales by managing the environment and natural resources sustainably. 

[email protected]