5 tocyn ar gael

Tocynnau

Aelodau WCVA / WCVA Members
£70.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community
£85.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA
£91.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector
£100.00Cyfle i ddysgu am arfer diogelu da yng nghyd-destun y trydydd sector

 

 

Nod

Rhoi cyflwyniad i ddiogelu a fydd yn cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth cyfranogwyr o’u cyfrifoldebau diogelu ac o ble i gael rhagor o wybodaeth.

 

Canlyniadau

Erbyn diwedd y cwrs dylai cyfranogwyr allu:

  • Ystyried eu harfer diogelu i atal niwed, camdriniaeth neu esgeulustod i’r bobl yn eu mudiadau
  • Datblygu neu ddiwygio eu polisi diogelu
  • Deall y ddeddfwriaeth sy’n sail i ddiogelu yng Nghymru
  • Gwybod o ble i gael adnoddau diogelu ehangach

 

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn

Mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas i staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau trydydd sector sydd am gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddiogelu. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ddatblygu, diwygio a gweithredu polisi diogelu ac ehangu arfer da.

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad