57 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Icon of Wales in Blue and Green with Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol  Canolbarth Cymru in green text and Mid Wales Regional Skills Partnership in blue text on a white background

Busnesau Canolbarth Cymru – dywedwch wrthym beth sydd ei angen arnoch ar gyfer y dyfodol er mwyn diwallu eich nodau busnes.

Bydd y digwyddiad ymgysylltu Tyfu – Diffinio – Cyflawni Gyda'n Gilydd, a gynhelir gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru yn cael ei gynnal ar fore dydd Iau, 23 Mawrth i roi cyfle i chi, busnesau Canolbarth Cymru i ddod at eich gilydd a sôn am yr hyn sydd ei angen arnoch ar gyfer y dyfodol i gyflawni eich nodau busnes. Dewch draw i ddeall pa gymorth ac arweiniad sydd ar gael i chi yn y meysydd caffael, sgiliau recriwtio, a hyfforddiant. Os ydych chi'n fusnes yng Ngheredigion a Phowys sy'n ystyried eich anghenion gweithlu yn y dyfodol, dewch i ymuno â ni am y bore yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan fusnesau eraill sydd wedi wynebu heriau tebyg, bydd cyfle i rwydweithio ac archwilio'r cyfleoedd ar gyfer uwchsgilio, hyfforddiant neu brentisiaethau i helpu eich busnes nawr ac i'r dyfodol.

Ymhlith y pynciau allweddol a fydd yn cael eu harchwilio yw Sgiliau Gwyrdd a Net Sero; edrych ar ffyrdd o baratoi ac addasu eich sefydliad a'ch cadwyni cyflenwi ar gyfer yr economi werdd, gan nodi'r sgiliau gwyrdd y bydd eu hangen ar eich gweithlu i lwyddo a sut y gellir cyflawni'r rhain.

Bydd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys a'r Cynghorydd Alun Williams,  Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn agor y digwyddiad ar y cyd ag Emma Thomas, Rheolwr Adnoddau Dynol, ABER Instruments a Chadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru.

Hwylusydd y digwyddiad fydd Alun Jones, cyn-Brif Weithredwr Menter a Busnes sy’n gweithio gyda Busnesau Bach a Chanolig drwy Gymru ac yn eu cynghori. Fel cyfarwyddwr gweithredol cwmni cenedlaethol am dros 20 mlynedd', mae gan Alun ystod helaeth o sgiliau datblygu pobl a chwmnïau gan gynnwys arwain a rheoli, hyfforddi, a mentora.

Bydd cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru yn cael ei lansio yn ystod y digwyddiad gyda neges wedi'i recordio ymlaen llaw gan Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi yng Nghymru.

Bydd siaradwyr gwadd o fusnesau sefydledig yng Nghanolbarth Cymru, stondinau gwybodaeth gan ddarparwyr hyfforddiant, a sefydliadau eraill sy'n canolbwyntio ar sgiliau ar gael i gynnig cyngor, i wrando ar anghenion y busnesau, a'r heriau sy'n eu hwynebu ar hyn o bryd.

Bydd swyddogion Powys a Cheredigion wrth law i rannu'r cymorth a'r atebion sydd ar gael, er enghraifft tendro a chaffael

 

Trefn y Dydd

08:45 - 9:30 Cofrestru a lluniaeth ysgafn

09:30 - 09.40 Cyflwyniad i’r digwyddiad

09:40 - 10:00 Croeso gan y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd, Cyngor Sir Powys, Cynghorydd Alun Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Emma Thomas, Cadeirydd, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol.

10:00 - 10:30 Cyflwyniad ar Sgiliau Gwyrdd a Sero Net

10:30 - 10:50 Egwyl

10:50 - 12:30 Trafodaeth Banel: Heriau a Chyfleoedd ar gyfer Busnesau heddiw

12:30 - 12:50 Lansio Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

12:50 - 13:00 Cloi’r bore a rhannu manylion cyswllt

13:00 - 14:00 Cyfle i rwydweithio dros ginio.  Darperir cinio.

14:00 Cloi’r digwyddiad.


Cyngor Sir Powys County Council

Powys written in green text with a red kite symbol above

The county council is responsible for delivering a wide range of local services across Powys, like education, transport, planning, libraries and waste management.

Mae'r cyngor sir yn gyfrifol am ddarparu ystod eang o wasanaethau lleol ar draws Powys, fel addysg, trafnidiaeth, cynllunio, llyfrgelloedd a rheoli gwastraff.

[email protected]


Lleoliad y digwyddiad