2 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

The national company for the development of literature post@literaturewales.org

Sgyrsiau Creadigol 5:  Dysgu’r Gynghanedd Mewn Ysgolion
 

12.00 – 1.30 pm dydd Iau, 16 Mehefin

Arlein: Zoom

Sesiwn drwy gyfrwng y Gymraeg

Tiwtoriaid: Siw Jones

Ymunwch â ni ar gyfer ein rhaglen newydd o Sgyrsiau Creadigol, cyfres o chwe digwyddiad byr i ysbrydoli awduron Cymru. Bydd y rhaglen hon yn cynnig cyfleoedd agored a hygyrch i ddysgu rhagor am ddefnyddio llenyddiaeth mewn gweithdai cyfranogi. Maent hefyd yn gyfle i gwrdd ag awduron o’r un anian, cyfnewid syniadau, rhannu arfer da, adnoddau a chysylltiadau, a mwynhau sgyrsiau creadigol. Mae’r rhaglen hon wedi ei datblygu o ganlyniad i sesiynau adborth ac ymgynghori a gynhaliwyd ag awduron ledled Cymru yn 2021.

 

Mae pob sesiwn 90 munud o hyd yn rhad ac am ddim. Ein nod gyda phob un o’r Sgyrsiau Creadigol yw adeiladu’r sgiliau a chynyddu’r hyder sydd ei angen i redeg gweithdai cyfranogi sy’n defnyddio gweithgareddau llenyddol i wneud newid cadarnhaol i lesiant cyfranogwyr. Mae’r rhaglen hefyd â’r nod o gyfrannu at adeiladu rhwydwaith gefnogol o awduron yng Nghymru sydd un ai’n gweithio yn y gymuned yn barod neu sydd â diddordeb yn y maes hwn.

Ymunwch â Siw Jones sydd â phrofiad helaeth o’r byd addysg ac o grefft y gynghanedd i edrych ar ddulliau o sut i ddysgu’r gynghanedd mewn ysgolion.

Yn hen grefft unigryw, mae’r gynghanedd yn un o drysorau’r iaith Gymraeg. O gofio hynny, mae’n gyfrifoldeb arnom ei throsglwyddo i’n plant a’n pobl ifainc.

Nod y sesiwn hon fydd archwilio sut y gall athrawon neu feirdd sy’n ymweld ag ysgolion gyflwyno’r gynghanedd i’r genhedlaeth newydd. Â’r gynghanedd wedi llithro oddi ar y maes llafur Cymraeg, awn ati i archwilio sut fedrwn ni annog ysgolion i’w chyflwyno i’r disgyblion, gan ystyried dechrau ar y gwaith pwysig o osod y seiliau yn y sector cynradd.

Gyda chymorth ymweliadau gan feirdd, adnoddau arlein, a llyfrau apelgar ar y gynghanedd i ddysgwyr ifainc, byddwn yn archwilio ffyrdd o annog diddordeb a chynnwrf y garfan hon o ddysgwyr yn y gynghanedd, gyda’r nod o ddatblygu eu dealltwriaeth a’u creadigrwydd mewn perthynas â hi, a’i gwarchod i’r dyfodol.

Bydd croeso i athrawon, beirdd, ag unrhyw un sydd â diddordeb yn y pwnc i ymuno â’r sesiwn ddifyr a phwysig hon, i wrando ac i drafod syniadau.

Bydd dim mwy nag 20 o gyfranogwyr yn gallu mynychu pob cwrs blasu; bydd y cyrsiau am ddim ac yn cael eu cyflwyno dros blatfform fideo Zoom.

Bydd y digwyddiad hwn drwy gyfrwng y Gymraeg a bydd isdeitlau byw hefyd. Byddwn yn anfon dolen i chi i'r sesiwn Zoom yn yr ebost cadarnhau a 24 awr cyn y digwyddiad. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno! 

Am unrhyw fanylion pellach am y digwyddiad, cysylltwch â  leusa@llenyddiaethcymru.org

Trefnir y digwyddiad hwn gan Llenyddiaeth Cymru.

Twitter: @LlenCymru


Llenyddiaeth Cymru - Literature Wales

Llenyddiaeth Cymru - Literature Wales

Llenyddiaeth Cymru yw’r cwmni cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth.

Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn grymuso, yn gwella ac yn cyfoethogi bywydau drwy lenyddiaeth.

Literature Wales is the national company for the development of literature.

Our vision is a Wales where literature empowers, improves and brightens lives.

post@literaturewales.org