100 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Llywodraeth Cymru

Cyfle i ddweud eich dweud am fersiwn ddrafft y Strategaeth Arloesi i Gymru

Rydym yn eich gwahodd chi, eich cydweithwyr a’ch rhwydweithiau i ymuno yn y sgwrs yn y digwyddiad Man Agored hwn a fydd yn drafodaeth anffurfiol am fersiwn ddrafft Strategaeth Arloesi i Gymru Llywodraeth Cymru *

 

Byddwn yn myfyrio ar fanylion y strategaeth ddrafft a, thrwy gyfres o drafodaethau grŵp, byddwn yn ystyried y canlynol:

 

  • Sut y gellir gwella’r strategaeth, er mwyn gwella cyfleoedd a chanlyniadau i bawb sy’n wynebu anfantais yng Nghymru.
     

  • Unrhyw risgiau a chyfleoedd sy’n gysylltiedig â’r strategaeth a sut y gellir lliniaru’r rhain a gwneud y gorau ohonynt.

 

Bydd eich cyfraniadau’n goleuo datblygiad y strategaeth hon yn uniongyrchol, ac yn gymorth i sicrhau ei bod yn gweithio i bob cymuned ymhob rhan o Gymru.

Dyddiad cau ar gyfer trefnu’ch lle: Dydd Mawrth 24 Mai 5pm

 

*Sylwer y bydd y strategaeth ddrafft yn cael ei chyhoeddi ar 9 Mai, a byddwn yn anfon copi at bawb sy’n dod i’r sesiwn, cyn y sesiwn.

 

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru sy’n rhedeg y gweithgareddau hyn ar ran Llywodraeth Cymru. Os hoffech drafod y gwaith yn fanylach, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uchod, mae croeso i chi anfon e-bost at rox@copronet.wales.


I gael y diweddaraf, a rhagor o wybodaeth, am y strategaeth a’i datblygiad, cliciwch ar y ddolen hon https://businesswales.gov.wales/innovation/cy/strategaeth-arloesi 


Co-production Network for Wales

Co-Production Network for Wales

About the Co-production Network for Wales

An independent not-for-profit organisation working to transform public services in Wales through co-production and citizen involvement. Its primary focus is to grow good practice and foster opportunities for learning and sharing across sectors. As well as supporting a network of citizen and professional practitioner members, it offers capability building through training, advice and consultancy, in both strategic and delivery organisations - covering co-production and citizen involvement as well as related areas such as co-developmental evaluation, and digital facilitation and engagement. The Network brings together a wealth of experience and insights to grow good practice and support organisations to deliver a genuine co-productive approach to their engagement. https://copronet.wales

 

The Co-production and Involvement Network for Wales Ltd (trading as Co-production Network for Wales) a not-for profit private company limited by guarantee, registered in England and Wales.

Company number 12009551. VAT number 328 6382 80

 

Cefndir Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Sefydliad annibynnol dielw ydym sy’n gweithio i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru trwy gydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion.  Ein prif ffocws yw tyfu arfer dda a meithrin cyfleoedd i ddysgu a rhannu ar draws sectorau. Yn ogystal â chefnogi rhwydwaith o ddinasyddion ac aelodau sy’n ymarferwyr proffesiynol, mae’n cynnig y gallu i feithrin capasiti trwy hyfforddiant, cyngor ac ymgynghoriaeth, mewn sefydliadau strategol a sefydliadau sy’n cyflenwi gwasanaethau. Mae’r Rhwydwaith yn cyfuno cyfoeth o brofiad a dealltwriaeth er mwyn magu arfer dda ac i gefnogi sefydliadau i arfer dull o weithio gwirioneddol gydgynhyrchiol wrth ymgysylltu: https://copronet.wales

 

Cwmni cyfyngedig trwy warant yw Rhwydwaith Cydgynhyrchu ac Ymgyfraniad Cymru Cyf (sy’n masnachu fel Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru), a gofrestrwyd yng Nghymru ac yn Lloegr.

Rhif y cwmni 12009551. Rhif TAW 328 6382 80

 

events@copronet.wales