41 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi, Prifysgol Aberystwyth, yn cyflwyno digwyddiad ar-lein:

Trosedd Gwledig yng Nghymru 

 

7 – 8.30yh

Dydd Iau 9 Rhagfyr 2021

Ar-lein: Zoom

 

Siaradwyr: 

Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Rob Taylor QPM, Cydlynydd Troseddau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad Cymru

Dr. Wyn Morris, Prifysgol Aberystwyth 

Ymunwch â ni am weminar a thrafodaeth gyda Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Rob Taylor, Cydlynydd Troseddau Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt Cymru gyfan a Wyn Morris, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Fusnes Aberystwyth a Chyfarwyddwr Hwb y Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi (GRRaIN) i wella ein dealltwriaeth o droseddau gwledig, ynghyd â strategaethau ac ymyriadau gan yr heddlu.

Ers ei benodi’n Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Mynd i’r Afael â Throsedd mewn Cymunedau Gwledig fu un o flaenoriaethau Dafydd Llywelyn. Bydd yn trafod y gwaith hwn a’i ymrwymiad yn ddiweddar i gyllido menter ar y cyd â Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru – Future Farms Cymru, sy’n anelu i gynyddu defnydd o dechnoleg ar ffermydd gyda’r bwriad o leihau trosedd a’i wneud yn haws i’w ganfod.

Bydd Rob Taylor QPM, yn siarad am ei rôl newydd yng Nghymru a'r hyn sy'n cael ei gyflawni ar gyfer ein cymunedau gwledig, bywyd gwyllt a chynefinoedd. Mae gan Rob 35 mlynedd o brofiad gyda'r heddlu ac mae wedi cael ei wobrwyo lawer gwaith gan y WWF am ei ymrwymiad i ymladd troseddau bywyd gwyllt yng Nghymru.

 

Cynhelir y weminar ar-lein yn Saesneg a cheir cyfle am sesiwn holi ac ateb. Anfonir y ddolen gyswllt Zoom atoch 24 awr cyn y digwyddiad.  

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno! 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ar-lein hwn, cysylltwch â car62@aber.ac.uk

Trefnir y digwyddiad hwn gan y Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Trydar: @GRRaIN_


GRRaIN

The Growth, Rural Resilience and Innovation Network logo

Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymfalchïo mewn cael ei hystyried yn sefydliad entrepreneuraidd, ymchwil ac addysgu. Mae strwythur sefydliadol y Brifysgol yn arwain at waith rhagorol mewn perthynas ag ymgysylltu â busnesau, entrepreneuriaeth a sgiliau.

Mae GRRaIN yn rhoi llwyfan i weithgareddau menter arddangos yr hyn sydd gan Aberystwyth i’w gynnig. Yn wahanol i ganolfannau entrepreneuriaeth generig, mae gan GRRaIN y gwahaniaeth o ran arlwyo ar gyfer mentrau gwledig neu fentrau sy’n canolbwyntio ar ardaloedd gwledig. Bydd GRRaIN yn trosglwyddo gwybodaeth ac arfer gorau i’r busnesau gwledig hyn ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant.

--------------------

Growth, Rural Resilience and Innovation Network

Aberystwyth University prides itself on being regarded as an entrepreneurial, research and teaching institution. The organisational structure of the University results in some excellent work in relation to business engagement, entrepreneurship and skills.  

GRRaIN provides enterprise activities with a platform to showcase what Aberystwyth has to offer. Unlike generic entrepreneurship hubs, Aberystwyth’s GRRaIN has the distinction of catering for rural based or rural focussed enterprises. GRRaIN will transfer knowledge and best practice to these rural businesses and provide opportunities for training. 

elm9@aber.ac.uk