1 tocyn ar gael

Tocynnau

Aelodau WCVA / WCVA Members £410.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community £470.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA £480.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector £530.00Rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i reolwyr llinell yn y trydydd sector, wedi’i hardystio gan ILM

 

Amcanion

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi’i ardystio gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), yn gyfle i chi ddatblygu’ch sgiliau goruchwylio, cynyddu’ch hyder, a gwella'ch gallu i gyflawni’ch cyfrifoldebau fel rheolwr llinell.

 

Canlyniadau dysgu

Drwy wneud y cwrs hwn, byddwch yn:
  • Trin a thrafod eich rôl a’ch cyfrifoldebau fel rheolwr
  • Gwella’ch sgiliau goruchwylio ac arfarnu
  • Datblygu’ch rhestr wirio eich hun ar gyfer cynefino
  • Ystyried ffyrdd effeithiol o reoli perfformiad a chymhelliant
  • Canfod amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu sy'n addas ar gyfer eich tîm
  • Cydnabod eich cryfderau, eich gwendidau a'ch gwerthoedd eich hun a'r hyn sy'n eich cymell

 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Os ydych mewn rôl rheolwr llinell ar hyn o bryd, neu newydd ddechrau mewn rôl rheolwr llinell, mae’r cwrs hwn yn addas i chi.
 
 
Bydd angen i chi ymrwymo i’r canlynol:
Y cwrs 3 diwrnod llawn
I ennill dyfarniad y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, bydd angen i chi gwblhau 3 aseiniad byr yn llwyddiannus ar ôl y cwrs. Bydd yr hyfforddwr yn rhoi cymorth a chefnogaeth i chi yn ystod y drefn asesu.
 
Codir ffi cofrestru o £72 y pen ar y rheini sy’n cofrestru i gwblhau’r asesiad ILM
 
 
Cael gwybod mwy

WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad