18 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Y mae’r llais wrth wraidd ein gwaith fel storïwyr ond mae gan gryn nifer ohonon ni fawr o glem sut i weithio gyda hi a’i datblygu. Yn y gweithdy hwn y byddwch yn dysgu nifer o dechnegau ac agweddau syml ac effeithlon fydd yn eich galluogi i adrodd gydag argyhoeddiad a hyder, cysylltu â’ch cynulleidfa mewn ffordd uniongyrchol a hyblyg a chael rhagor o foddhad a mwynhad o’ch gwaith ym maes y chwedl.

Cwrs ymarferol yw hwn fydd yn trawsnewid eich perfformiadau gan roi’r arfau i chi fydd yn eich helpu i ddatblygu llais chwedleua ddilys ac ymgorfforedig yng nghwmni dau hwylusydd a pherfformiwr penigamp. Gweithiwn ar sut i ddatblygu lleisiau cryfach ac y fwy rhydd a dod â’r ansoddau hyn i mewn i’ch chwedleua. Gweithiwn ni fel grŵp cyfan, mewn grwpiau bach ac mewn parau.

Y mae Michael Harvey wedi gweithio trwy’r byd i gyd gan adrodd straeon traddodiadol ac arwain gweithdai. Tirwedd a chwedlau o Gymru yw ei gynefin creadigol ac mae wedi gweithio yn helaeth gyda’r cwmni cynhyrchu Adverse Camber gan deithio’r sioe arobryn Hunting the Giant’s Daughter (fersiwn ffyddlon a chyfoes y chwedl Culhwch ac Olwen) a Breuddwydio’r Cae Nos/Dreaming the Night Field sydd ar gael mewn fersiynau dwyieithog a Chymraeg. Enillodd e wobr Cymru Creadigol a buodd e yn aelod o’r trydydd grŵp arbrofol ‘le Labo’ yn La Maison du Conte ger Paris.

Athrawes llais, cantores a chyfansoddwraig yw Pauline Down ac un o sylfaenwyr y Natural Voice Network. Y mae hi’n arwain corau cymunedol, cynnal sesiynau ar gyfer unigolion a grwpiau bach er mwyn hybu hyder a sgiliau llais. Mae hi’n arweinydd ym maes Canu a Lles. Y mae ganddi brofiad helaeth yn y theatr ac mae hi wrth ei bodd yn perfformio barddoniaeth a chanu harmoni a capella gyda grwpiau megis y Chalk Circle Collective.

“Efallai un o’r cyrsiau mwyaf pwerus a llawn hwyl rwy eiried wedi gwneud. Arweiniodd Michael a Pauline ni â chyffyrddiad ysgafn a chadarn.”

“Rwy wedi gwneud llawer o gyrsiau dros y blynyddoedd a sai’n cofio dim byd gwell.”

“Ffocws clir, ymarferol a llawn gwybodaeth. Y mae gan Michael a Pauline lwyth o brofiad a dull gwyliadwrus.”

“Datblygiad anhygoel o lais dilys a rhydd a datblygiad o siarad ar y cyd gyda’r anadl.”

“Cwrs ardderchog a fy helpodd i ddarganfod llais dilys a chlir a dechrau adrodd straeon am y tro cyntaf.”

“Roeddwn wrth fy modd gyda’r dull o hwyluso a’r ffordd hamddenol y daliwyd y gofod i ni gael arbrofi pa bynnag agweddau roeddwn ni’n gweithio arnynt.”

“Cyfle gwych i archwilio’r cymhlethdod a dyfnderoedd y llais a’i thrin ym maes y chwedl. Cwrs wedi’i hwyluso’n dda oedd hwn gyda chyfle i symud, gwneud sŵn a chwerthin.”

“Rwy’n gadael y cwrs gydag amrywiaeth o arfau penodol fydd yn helpu fy chwedleua, heb os nac oni bai.”

“Mae gennyf nifer o arfau nawr i weithio ar ryddhau’r llais, datblygu cymeriad a nawr mae gennyf ddealltwriaeth ddyfnach sut mae’r anadl yn dylanwadu a chwedleua – yn llythrennol fesul brawddeg.”

— Sylwadau rhai sy wedi gwneud y cwrs

Anadlu

Storytelling events on Ynys Môn and beyond

claire@anadlu.com


Lleoliad y digwyddiad