0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Nod y gynhadledd yw ystyried y materion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig ar draws Sir Gâr er mwyn hysbysu gwaith y Gweithgor Materion Gwledig a sefydlwyd gan Gyngor Sir Gâr. Bydd cyfle i ystyried ymhellach rhai o’r materion sydd eisoes wedi eu nodi gan bartneriaid a thrwy’r ymgynghori hyd yn hyn ac adnabod camau gweithredu gall y Cyngor, mewn partneriaeth â sefydliadau a chyrff sector gyhoeddus eu cymryd i ymdrin â'r materion er mwyn cefnogi adfywio gwledig at y dyfodol.  

Mae siaradwyr gwadd y gynhadledd yn cynnwys:  

  • Cyng. Cefin Campbell, Aelod Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr dros Faterion Gwledig a Chymunedau  
  • Yr Athro Janet Dwyer, Prifysgol Sir Gaerloyw  
  • Gerallt Llywelyn Jones, cyn Reolwr Gyfarwyddwr Menter Môn
  • Aled Rhys Jones, Syrfëwr Siartredig, Ysgolor Amaethu Nuffield a chyflwynydd Radio  

Bydd y gweithdai yn trafod y materion canlynol: 

  • Entrepreneuriaeth 
  • Amaethyddiaeth 
  • Isadeiledd a Gwasanaethau 
  • Yr Amgylchedd a Lles 
  • Economi Ymwelwyr 

Gweithgor Materion Gwledig / Rural Affairs Working Group

Cyngor Sir Gâr a Choleg Sir Gâr / Carmarthenshire County Council & Carmarthenshire College

Mae Gweithgor Materion Gwledig yn grŵp trawsbleidiol o aelodau etholedig sy'n cael ei gadeirio gan y Cyng. Cefin Campbell, Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gwledig a Diogelwch Cymunedol.  Sefydlwyd y Grŵp ym Medi 2017 gyda'r bwriad o ystyried y materion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig yn Sir Gaerfyrddin, ac i nodi camau gweithredu gall y Cyngor, mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill, fynd i'r afael â'r materion hynny i sicrhau a chefnogi adfywio gwledig yn y dyfodol.

The Rural Affairs Task Group is cross-party group of elected members which is chaired by Cllr Cefin Campbell, Executive Board Member for Rural Affairs and Community Safety.  The Group was established in September 2017 with a view to consider the issues effecting rural communities in Carmarthenshire and to identify actions the Council, in partnership with other public bodies and organisations, can take in addressing those issues to ensure and support rural regeneration in future years.

Ymgynghori@sirgar.gov.uk


Lleoliad y digwyddiad