0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Nod y gynhadledd yw ystyried y materion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig ar draws Sir Gâr er mwyn hysbysu gwaith y Gweithgor Materion Gwledig a sefydlwyd gan Gyngor Sir Gâr. Bydd cyfle i ystyried ymhellach rhai o’r materion sydd eisoes wedi eu nodi gan bartneriaid a thrwy’r ymgynghori hyd yn hyn ac adnabod camau gweithredu gall y Cyngor, mewn partneriaeth â sefydliadau a chyrff sector gyhoeddus eu cymryd i ymdrin â'r materion er mwyn cefnogi adfywio gwledig at y dyfodol.  

Mae siaradwyr gwadd y gynhadledd yn cynnwys:  

  • Cyng. Cefin Campbell, Aelod Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr dros Faterion Gwledig a Chymunedau  
  • Yr Athro Janet Dwyer, Prifysgol Sir Gaerloyw  
  • Gerallt Llywelyn Jones, cyn Reolwr Gyfarwyddwr Menter Môn
  • Aled Rhys Jones, Syrfëwr Siartredig, Ysgolor Amaethu Nuffield a chyflwynydd Radio  

Bydd y gweithdai yn trafod y materion canlynol: 

  • Entrepreneuriaeth 
  • Amaethyddiaeth 
  • Isadeiledd a Gwasanaethau 
  • Yr Amgylchedd a Lles 
  • Economi Ymwelwyr 

Cyngor Sir Gâr ac Un Llais Cymru

Cyngor Sir Gâr

Mae Cyngor Sir Gâr ac Un Llais Cymru yn cydweithio drwy'r Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned er mwyn cefnogi cynghorau lleol i wireddu eu dyletswyddau ac i sicrhau fod ganddynt y wybodaeth gyfredol o ran gwasanaethau a phrosiectau lleol.

Carmarthenshire County Council and One Voice Wales work in partnership with the Community & Town Council Liaison Forum to support local councils to fulfill their duties and to ensure that they have up to date information on local services and projects.

Ymgynghori@sirgar.gov.uk


Lleoliad y digwyddiad