27 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Trwy gyfrwng y Saesneg (Keegan & Pennykid)

Nod y weminar 

I daflu golau ar yr ystyriaethau angenrheidiol er mwyn gweithredu model gweithio hybrid yn llwyddiannus gan roi sylw arbennig i reoli risg a sicrhau bod eich aelodau staff a/neu eich gwirfoddolwyr yn derbyn y gofal perthnasol.     

Canlyniadau Dysgu 

Erbyn diwedd y weminar, bydd cyfranogwyr yn:  

  • Deall y materion sy’n codi o ran gweithio hybrid 
  • Deall sut i fynd i’r afael â’r materion hynny a’u rheoli cymaint â phosibl 
  • Sicrhau bod ganddynt y darpariaethau addas ar gyfer y newid a’u bod wedi sicrhau bod pawb yn ymwybodol ohonynt 
  • Gwerthfawrogi’r angen am adolygu parhaus i sicrhau bod y model newydd yn gwasanaethu anghenion eich mudiad a’i gwsmeriaid yn y ffordd orau 

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn hon ​

Bydd y sesiwn hon yn ddefnyddiol i unrhyw un â chyfrifoldeb dros oruchwylio cyflwyno model gweithio hybrid. Yn enwedig, bydd yn ddefnyddiol i reolwyr a goruchwylwyr â chyfrifoldeb dros aelodau staff neu wirfoddolwyr.  

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk