13 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Data Cymru

Rydym yn cael ein bwrw gan ddata bob dydd; ar ein teledu, ein ffonau clyfar, cyfrifiaduron, ar y radio, mewn papurau newydd, ar hysbysfyrddau, posteri, ac arwyddion, o’r cyfryngau, sylwebwyr, ein cydweithwyr a’n ffrindiau. Wrth ddelio â chymaint o ddata, mae cyflwyniad clir a chywir yn hanfodol. Mae’n rhaid i chi sicrhau bod y negeseuon yn hawdd eu deall a’u dehongli, ac yn denu digon o sylw ymhlith yr holl ddata arall sydd o’n cwmpas.

Bydd y cwrs hyfforddiant yn rhoi cyngor ac arweiniad ymarferol i’ch helpu i gyflwyno’ch data chi’n effeithiol, ac i wneud yn siŵr bod eich cynulleidfa’n deall y negeseuon arfaethedig yn gyflym ac yn rhwydd.

Yn y cwrs hwn byddwn yn trafod:

 • Beth yw cyflwyno data, pam mae’n bwysig a’r egwyddorion craidd
 • Sut i gyflwyno:
  • rhifau
  • data mewn tablau
  • data mewn siartiau
  • data mewn mapiau
  • data mewn ffeithluniau
 • Offer cyflwyno data.

I bwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hyfforddiant hwn wedi’i anelu at gydweithwyr llywodraeth leol. Sylwch fod uchafswm o ddau gynrychiolydd y cyngor.

Bydd y cwrs hwn yn ddefnyddiol i gydweithwyr sy’n defnyddio neu’n cynhyrchu data – yn y bôn, pawb! Mae’n arbennig o ddefnyddiol i bobl sydd angen cyflwyno data’n rheolaidd mewn tablau, siartiau, mapiau neu destun. Mae’r cwrs yn fwriadol ‘sylfaenol’ ei ymagwedd a’i gynnwys, ac nid oes angen fawr dim neu ddim gwybodaeth flaenorol am gyflwyno ystadegau.

Sylwch, bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig. Bydd yr holl ddeunyddiau ar gael yn Gymraeg. Bydd y cwrs yn para tua 2.5 awr.

Archebu lle yn cau ar 6 Gorfennaf 2022.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, e-bostiwch ymholiadau@data.cymru neu ffoniwch 029 2090 9500.

Byddwn ni (Data Cymru) yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddir i gydgysylltu â chi ynghylch â'r cwrs hwn a byddwn yn storio’r wybodaeth hon nes bod y cwrs drosodd. Byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth â chydweithwyr perthnasol Data Cymru a hwyluswyr allanol eraill, yn ôl yr angen. Rydym yn prosesu data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. Mae ein hysbysiad preifatrwydd ni ar gael ar ein gwefan (https://www.data.cymru/cym/privacy-policy). 


Data Cymru

Data Cymru

Rydym yn cynnig amrediad o gefnogaeth arbenigol gyda’r nod o’ch helpu chi i ddod o hyd i ddata a’i ddefnyddio’n effeithiol, gan gynnwys:

 • Cymorth i gyrchu, casglu neu goladu data
 • Dadansoddi data
 • Cyflwyno data’n effeithiol
 • Cyngor ar sut orau i ymgymryd ag ymchwil
 • Cymorth i ddarganfod beth mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth/ cwsmeriaid yn meddwl
 • Hyfforddi’ch staff mewn pynciau perthnasol fel Ystadegau Sylfaenol, Cyflwyno Data, Dylunio a Dadansoddi Arolygon, Dylunio Holiaduron ac ati
 • Darparu mynediad cost-effeithiol i amrediad o setiau data masnachol.

We offer a range of specialist support designed to help you find and use data effectively, including:

 • Help to source, collect, or collate data
 • Data analysis
 • Effective data presentation
 • Advice on the best ways to undertake research
 • Help to find out what citizens, service users/customers think
 • Training your staff in relevant topics such as Basic Statistics, Presenting Data, Managing Performance, Survey Design & Analysis, Questionnaire Design etc.
 • Providing cost-effective access to a range of commercial data sets.

enquiries@data.cymru