59 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Beth yw e?

  • Dysgwch am gymunedau sy’n ystyriol o oedran a sut gallwch chi wneud eich cymuned yn well lle i bobl o bob oed
  • Byddwch yn creu cysylltiadau newydd ac yn edrych ar ffyrdd newydd o gydweithio
  • Dysgwch am rywfaint o'r gwaith gwych sy’n digwydd i wneud Cymru’r lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo

 

Pwy ddylai ddod?

  • Unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am beth mae ‘ystyriol o oedran’ yn ei olygu
  • Unrhyw un sydd am wneud y lle maen nhw’n byw ynddo yn fwy ystyriol o oedran
  • Pobl a sefydliadau sy’n gweithio’n agos gyda phobl hŷn
  • Unrhyw un sydd eisoes yn cyfrannu at y gwaith o wneud eu cymuned yn fwy ystyriol o oedran

 

Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael yn y digwyddiad. Os oes gormod o bobl yn dymuno dod, byddwn yn dyrannu lleoedd i wneud yn siŵr bod amrywiaeth eang o sefydliadau a chymunedau’n gallu bod yno, gan roi blaenoriaeth i bobl hŷn.


Older People's Commissioner for Wales

Older People's Commissioner for Wales

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Mae’n darparu help a chefnogaeth yn uniongyrchol i bobl hŷn drwy ei thîm gwaith achosion ac mae’n gweithio i rymuso pobl hŷn i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ac y gweithredir yn ei gylch. Mae rôl y Comisiynydd yn seiliedig ar gyfres o bwerau cyfreithiol unigryw i’w chefnogi gydag adolygu gwaith cyrff cyhoeddus a’u dal yn atebol pan fo angen.

Mae’r Comisiynydd yn gweithredu i roi terfyn ar wahaniaethu a rhagfarn ar sail oedran, i atal cam-drin pobl hŷn ac i alluogi i bawb heneiddio’n dda.

Mae’r Comisiynydd eisiau i Gymru fod y lle gorau yn y byd i bobl heneiddio ynddo.

....................................................................................................................

The Older People’s Commissioner for Wales protects and promotes the rights of older people throughout Wales, scrutinising and influencing a wide range of policy and practice to improve their lives. She provides help and support directly to older people through her casework team and works to empower older people and ensure that their voices are heard and acted upon. The Commissioner’s role is underpinned by a set of unique legal powers to support her in reviewing the work of public bodies and holding them to account when necessary.

The Commissioner is taking action to end ageism and age discrimination, stop the abuse of older people and enable everyone to age well.

The Commissioner wants Wales to be the best place in the world to grow older.

ageingwell@olderpeoplewales.com


Lleoliad y digwyddiad