27 tocyn ar gael

Tocynnau

Coaching Society Member ( 29/01 - 06/05 ) £15.00
Coaching Society Member - including on-site parking ( 29/01 - 06/05 ) £17.50
Non-Member ( 29/01 - 06/05 ) £50.00
Non-Member including on-site parking ( 29/01 - 06/05 ) £52.50
WAPPAR Staff ( 29/01 - 06/05 ) Am ddim
UWTSD sponsored staff place ( 29/01 - 06/05 ) Am ddim

Dr Nigel Spencer

Seminar Arbenigol y Gymdeithas Hyfforddi: 'Hyfforddi a Mentora’n Ddull Allweddol o Ddatblygu Arweinyddiaeth'. Dr Nigel Spencer, Ysgol Fusnes Saïd, Prifysgol Rhydychen.

Nigel oedd un o’r prif siaradwyr yn ein cynhadledd ym mis Tachwedd 2019 ac mae wedi dychwelyd yn dilyn galw mawr amdano i edrych yn fanylach ar fentrau hyfforddi a mentora. Trwy ddefnyddio enghreifftiau a gwaith arsylwi o’i yrfa yn y sector cyfreithiol a phroffesiynol, bydd Nigel yn archwilio sut mae mentrau hyfforddi a mentora wedi gweithio ar wahanol gyfnodau ar y llwybr gyrfa. Bydd yn ystyried sut mae’r mentrau hyn yn darparu cyfleoedd arweinyddiaeth a hyd yn oed mwy o werth am arian i gwmnïau a’u cleientiaid. Bydd hefyd yn adolygu materion sydd heb eu hastudio’n dda megis dyluniad a strwythur rhaglenni dysgu. Ar sail yr adborth ardderchog a gafwyd i brif anerchiad Nigel, wiw i chi golli’r seminar hwn! 

Mae gyrfa Nigel wedi cynnwys academia a’r Ddinas, ac mae wedi dal swyddi uchel yn y naill sector a’r llall, gan ganolbwyntio ers 15 mlynedd ar ddatblygu arweinwyr a hyfforddi ar gyfer uwch swyddogion gweithredol. Dechreuodd Nigel ei yrfa yn academia, gan ennill BA a PhD oddi wrth Brifysgol Llundain, ac wedyn bu ganddo swyddi ymchwil ôl-ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Reading a Phrifysgol Rhydychen.  Yn ystod y cyfnod hwn, canolbwyntiodd ymchwil Nigel ar themâu gan gynnwys hierarchaeth, pŵer, deinameg grwpiau a newid diwylliannol ac arweiniodd brosiectau ymchwil rhyngwladol, trawsddisgyblaethol yn y DU a thramor.

Gweithiodd Nigel mewn Cwmnïau Gwasanaethau Proffesiynol ers 20 mlynedd, i ddechrau mewn swydd a oedd yn wynebu cleientiaid yn PricewaterhouseCoopers, a rhwng 2004 a 2017, yn Arweinydd Byd-eang Dysgu a Datblygu mewn dau gwmni cyfreithiol rhyngwladol.  Ar hyn o bryd, mae Nigel yn Uwch Gyfarwyddwr Cleientiaid yn nhîm Addysg Weithredol Ysgol Fusnes Saïd Prifysgol Rhydychen, gan weithio gyda chleientiaid i greu rhaglenni datblygu a hyfforddi arweinwyr.

Ac yntau’n hyfforddwr gweithredol achrededig er 2009, yn natblygiad arweinwyr y mae arbenigedd hyfforddi Nigel ac mae wedi helpu busnesau i ddatblygu’r arfer gorau ym maes hyfforddi a mentora, yn enwedig:

  • darparu nifer o gwricwla arweinyddiaeth sydd wedi ennill gwobrau ac y mae hyfforddi yn rhan annatod ohono ar gyfer uwch swyddogion gweithredol;
  • creu gwaith mentora arloesol dadwneud rhaglenni mentora i adeiladu hyder a chymhwysedd mewn gweithwyr proffesiynol iau;
  • sefydlu cyfleusterau hyfforddi mewnol, rhaglenni hyfforddi hyfforddwyr i alluogi arweinwyr busnes i gyflawni swyddi hyfforddi mewnol, a sefydlu goruchwyliaeth hyfforddi arfer gorau a chymunedau DPP.

Yn ehangach, cyd-gadeiriodd Nigel gorff cenedlaethol gweithwyr proffesiynol Addysg Gyfreithiol y DU (y Grŵp Addysg a Hyfforddiant Cyfreithiol) am nifer o flynyddoedd gan weithio gydag Ysgolion Busnes Rhyngwladol i gynnal ymchwil i hyfforddi, datblygu arweinwyr a strategaeth. Bu gan Nigel hefyd swyddi Bwrdd mewn Athrofeydd Ymchwil Addysg Uwch ac yn ACCA, ac ef yw’r Athro Gwadd (Diwydiant) yn Ysgol y Gyfraith, Prifysgol y Frenhines Mari Llundain.


Wales Academy for Professional Practice and Applied Research (WAPPAR)

UWTSD Logo PCYDDS

We are the Wales Academy for Professional Practice and Applied Research (formally WIWBL) at the University of Wales Trinity Saint David. We run a dynamic provision led by an experienced team who deliver a range of high quality, innovative bilingual learning opportunities for a diverse body of learners across the public, third and private sectors.

Our activities include offering BA and MA pathways in Professional Practice & Coaching and Mentoring as well as shorter and non accredited opportunities. We also accredit in house training programmes and run the Coaching Society which hosts bi-monthly coaching seminars and an annual conference.

Ni yw Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol Cymru (WIWBL fel y’i gelwid yn flaenorol) ​ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym yn rhedeg darpariaeth ddeinamig wedi'i harwain gan dîm profiadol sy'n darparu ystod o gyfleoedd dysgu dwyieithog arloesol, o ansawdd uchel. Ni'n gweithio gyda corff amrywiol o ddysgwyr ar draws y sectorau cyhoeddus, y trydydd sector a'r sector preifat.

Mae ein gweithgareddau'n cynnwys cynnig llwybrau BA ac MA mewn Ymarfer Proffesiynol a Hyfforddi a Mentora yn ogystal â chyfleoedd byrrach a heb eu hachredu. Rydym hefyd yn achredu rhaglenni hyfforddi mewnol ac yn rhedeg y Gymdeithas Hyfforddi sy'n cynnal seminarau hyfforddi bob deufis a chynhadledd flynyddol

coaching@uwtsd.ac.uk


Lleoliad y digwyddiad