106 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth, yn cyflwyno Darlith Flynyddol Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru 2021:  

'Showing true colours: the changing politics of race equality in Wales'

Siaradwraig: yr Athro Charlotte Williams OBE (Athro er Anrhydedd, Prifysgol Bangor)

 

7yh – 8.00yh

Dydd Mawrth 8 Mehefin 2021

Ar-lein: Zoom

 

Traddodir Darlith Flynyddol Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru 2021 gan yr Athro Charlotte Williams OBE, Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor a Chadeirydd gweithgor diweddar Llywodraeth Cymru ar ‘Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin: Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y cwricwlwm newydd’.

Mae nifer o ddigwyddiadau diweddar wedi ysbarduno sylw manylach ar anghyfartaledd hil yng Nghymru, gan ysgogi ymateb eang ac ysgubol gan lywodraeth Cymru ac yn atseinio’n glir drwy sefydliadau cyhoeddus. Ar sawl ystyr, mae ymagwedd llywodraeth Cymru tuag at gydraddoldeb hil yn cyd-fynd â’r datganiadau ehangach bod Cymru yn torri ei chwys ei hun wrth lunio polisi, a’r thema sy’n gyfarwydd erbyn hyn bod gwleidyddiaeth yn pegynnu. Ond, fel y bydd Charlotte Williams yn ei ddadlau, mae’r sefyllfa bresennol yn golygu llawer mwy i’r genedl.  Mae’r ddarlith yn ystyried rhai o’r prif droeon a newidiadau ym maes cydraddoldeb hil yn ystod yr 20 mlynedd ers datganoli, gan edrych yn ôl ar honiadau hanesyddol o oddefgarwch, cydwladoldeb a chynhwysiant yn rhan o ymdeimlad cenedlaethol ac edrych ymlaen at ystyried pa mor gryf fyddai rhyw symud penodol oddi ar wleidyddiaeth hil ehangach y Deyrnas Gyfunol. Mae llywio tuag at ddyfodol ôl-Frecsit, ôl-etholiad, ôl-Gofid o’r safbwynt hwn yn ddigon heriol, yn codi cwestiynau am gynnal yr ewyllys gwleidyddol, sicrhau adnoddau, ymddiriedaeth, hyder y cyhoedd a gallu proffesiynol.  Bydd Charlotte Williams yn ceisio pwyso a mesur y sefyllfa sydd ohoni, gan dynnu’r sylw at agweddau unigryw cyd-destun Cymru yn ogystal â chodi pwyntiau ehangach ar gyfer cymharu polisïau ac arferion cydraddoldebau. 

 

Bydd sesiwn holi ac ateb, a fydd yn ddwyieithog gyda dehongliadau byw. Darlith Saesneg fydd hon. 

Anfonir y ddolen gyswllt Zoom atoch yn yr ebost cadarnhau, ac eto 24 awr cyn y digwyddiad.  

Sylwer y bydd y digwyddiad yn cael ei recordio a’i uwchlwytho i YouTube. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y digwyddiad a’r wybodaeth ar gael i fwy o bobl. Mae gwybodaeth am ein hysbysiad preifatrwydd i’w gweld yma

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno! 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â cwps@aber.ac.uk.

Trefnir y digwyddiad hwn gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Trydar: @CWPSAber


Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / Centre for Welsh Politics and Society

CWPS

Canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Canolfan Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, gyda’r nod o ddatblygu ein dealltwriaeth o wleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yng Nghymru yng nghyd-destun byd cydgysylltiedig, gan gefnogi a chyflawni gwaith ymchwil o safon fyd-eang yn y gwyddorau cymdeithasol, a chyfrannu at wybodaeth gyhoeddus a dadleuon a datblygiad polisi yng Nghymru.

Mae’r Ganolfan yn adeiladu ar enw da Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru a Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn dwyn ynghyd ddaearyddwyr, gwyddonwyr gwleidyddol, seicolegwyr a haneswyr o’r Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg yn ogystal â gwyddonwyr cymdeithasol o adrannau cysylltiedig sy’n ymddiddori yng Nghymru.

Mae Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru hefyd yn gweithredu fel cangen Aberystwyth o WISERD, gan ddarparu cysylltiadau â gwyddonwyr cymdeithasol ym mhrifysgolion Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe.

 

The Centre for Welsh Politics and Society is an interdisciplinary research centre at Aberystwyth University aimed at developing our understanding of contemporary politics and society in Wales in the context of an inter-connected world, supporting and delivering world-class research in the social sciences, and contributing to public knowledge and debates and policy development in Wales.

The Centre builds on the established reputations of the Institute of Welsh Politics and the Wales Institute of Social and Economic Research, Data and Methods (WISERD) at Aberystwyth University, and brings together geographers, political scientists, economists, historians and other social science and humanities researchers with an interest in Wales.

The Centre for Welsh Politics and Society also functions as the Aberystwyth arm of WISERD, providing links with social scientists at Bangor, Cardiff, South Wales and Swansea universities.

car62@aber.ac.uk