112 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Data Cymru

Mae yna ryw 44,000 o gyrff sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r gefnogaeth maent yn ei rhoi yn ein cymunedau yn amhrisiadwy, efallai’n fwy nawr nag erioed. Ond, faint ydym ni’n ei wybod mewn gwirionedd am y sector a’r math o gefnogaeth maent yn ei darparu?

Yn y weminar hon, bydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer cyrff gwirfoddol yng Nghymru, yn siarad am sut maent yn helpu i wella mynediad i ddata am y sector, ar lefel leol a lefel genedlaethol. Byddant yn siarad hefyd am sut mae awdurdodau lleol a’r sector cyhoeddus ehangach yn gallu defnyddio’r data i lywio gwaith cyflenwi gwasanaethau.

Sylwch y caiff y gweminar ei gyflwyno yn Saesneg yn unig, ond y cewch gyfle i ofyn cwestiynau/rhoi sylwadau yn y Gymraeg drwy gyfrwng y cyfleuster sgwrsio.

Mae'r cofrestru'n cau ddydd Mercher 6 Gorffennaf 2022.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â suzanne.draper@data.cymru.

Sylwer: Bydd cyfarwyddiadau ymuno yn cael eu rhannu yn agosach at yr amser.

Byddwn ni (Data Cymru) yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddir i gydgysylltu â chi ynghylch â'r digwyddiad hwn byddwn yn storio’r wybodaeth hon nes bod y digwyddiad drosodd. Byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth â chydweithwyr perthnasol Data Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC). Rydym yn prosesu data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.


Data Cymru

Data Cymru

Rydym yn cynnig amrediad o gefnogaeth arbenigol gyda’r nod o’ch helpu chi i ddod o hyd i ddata a’i ddefnyddio’n effeithiol, gan gynnwys:

 • Cymorth i gyrchu, casglu neu goladu data
 • Dadansoddi data
 • Cyflwyno data’n effeithiol
 • Cyngor ar sut orau i ymgymryd ag ymchwil
 • Cymorth i ddarganfod beth mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth/ cwsmeriaid yn meddwl
 • Hyfforddi’ch staff mewn pynciau perthnasol fel Ystadegau Sylfaenol, Cyflwyno Data, Dylunio a Dadansoddi Arolygon, Dylunio Holiaduron ac ati
 • Darparu mynediad cost-effeithiol i amrediad o setiau data masnachol.

We offer a range of specialist support designed to help you find and use data effectively, including:

 • Help to source, collect, or collate data
 • Data analysis
 • Effective data presentation
 • Advice on the best ways to undertake research
 • Help to find out what citizens, service users/customers think
 • Training your staff in relevant topics such as Basic Statistics, Presenting Data, Managing Performance, Survey Design & Analysis, Questionnaire Design etc.
 • Providing cost-effective access to a range of commercial data sets.

enquiries@data.cymru