52 tocyn ar gael

Tocynnau

Am Ddim/Free ( 28/05 - 28/06 ) Am ddim

DataBasicCymru

Beth mae’r gweminar hwn yn ei drafod?

Y gweminar hwn yw’r digwyddiad sy’n lansio rhaglen hyfforddiant newydd sbon DataBasicCymru. Byddwn yn cyflwyno rhaglen hyfforddiant DataBasicCymru a DataBasicCymu+, pecyn hyfforddiant sy’n cynnig llwybr wedi’i hwyluso trwy’r rhaglen. Byddwch yn cael ceisio gweithdy am ddim hefyd.

Beth yw DataBasicCymru?

Mae DataBasicCymru yn rhaglen hyfforddiant ar-lein, rhad ac am ddim. Mae wedi’i seilio ar y Prosiect Diwylliant Data a ddatblygwyd yn wreiddiol gan ymchwilwyr yn MIT, i helpu sefydliadau i ddod yn fwy hyderus gyda data. Mae’n cynnwys set o ymarferion hunan-wasanaeth, offer a gweithdai sydd i gyd wedi’u dylunio i adeiladu’r sgiliau sylfaenol mae eu hangen i ddeall a defnyddio data yn fwy effeithiol.

Mae DataBasicCymru+ yn becyn hyfforddiant pwrpasol, sy’n cynnig llwybr wedi’i hwyluso trwy’r rhaglen. 

Mae Data Cymru a Data Orchard wrth eu bodd i gyflwyno’r pecyn cymorth dwyieithog hwn i bobl sy’n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Erbyn diwedd y gweminar bydd y cyfranogwyr:

 • Dysgu mwy am raglen hyfforddiant DataBasicCymru a sut mae’n gallu bod o fudd i’ch sefydliad chi;
 • Cael eich cyflwyno i ddeunyddiau DataBasicCymru a chael cyfle i roi prawf ar weithdy i chi eich hun; a
 • Dysgu mwy am sut y gall ein hwyluswyr medrus, profiadol helpu’ch sefydliad chi i fanteisio i’r eithaf ar y rhaglen hyfforddiant.

Bydd cyfle i rwydweithio â phobl eraill sydd â diddordeb mewn gwella sgiliau data yn y sector cyhoeddus yng Nghymru hefyd.

Sylwch y caiff y gweminar ei gyflwyno yn Saesneg yn unig, ond y cewch gyfle i ofyn cwestiynau/rhoi sylwadau yn y Gymraeg drwy gyfrwng y cyfleuster sgwrsio.

I bwy mae’r sesiwn:

Sesiwn gyflwyniadol yw’r gweminar hwn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio gwella data yn eu sefydliad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â duncan.mackenzie@data.cymru.

Sylwer: Bydd cyfarwyddiadau ymuno yn cael eu rhannu yn agosach at yr amser.

Byddwn ni (Data Cymru) yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddir i gydgysylltu â chi ynghylch â'r digwyddiad hwn byddwn yn storio’r wybodaeth hon nes bod y digwyddiad drosodd. Byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth â chydweithwyr perthnasol Data Cymru ac Data Orchard. Rydym yn prosesu data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.


Data Cymru

Data Cymru

Rydym yn cynnig amrediad o gefnogaeth arbenigol gyda’r nod o’ch helpu chi i ddod o hyd i ddata a’i ddefnyddio’n effeithiol, gan gynnwys:

 • Cymorth i gyrchu, casglu neu goladu data
 • Dadansoddi data
 • Cyflwyno data’n effeithiol
 • Cyngor ar sut orau i ymgymryd ag ymchwil
 • Cymorth i ddarganfod beth mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth/ cwsmeriaid yn meddwl
 • Hyfforddi’ch staff mewn pynciau perthnasol fel Ystadegau Sylfaenol, Cyflwyno Data, Dylunio a Dadansoddi Arolygon, Dylunio Holiaduron ac ati
 • Darparu mynediad cost-effeithiol i amrediad o setiau data masnachol.

We offer a range of specialist support designed to help you find and use data effectively, including:

 • Help to source, collect, or collate data
 • Data analysis
 • Effective data presentation
 • Advice on the best ways to undertake research
 • Help to find out what citizens, service users/customers think
 • Training your staff in relevant topics such as Basic Statistics, Presenting Data, Managing Performance, Survey Design & Analysis, Questionnaire Design etc.
 • Providing cost-effective access to a range of commercial data sets.

enquiries@data.cymru