73 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Data Cymru

Cymerodd 97% o aelwydydd ledled Cymru a Lloegr ran yng Nghyfrifiad 2021, a chafodd pob awurdod lleol ymateb gan fwy na 90% o aelwydydd. Gyda’r holl wybodaeth aruthrol honno, mae’r data yn cynnig cyfle gwirioneddol i ni ddeall ein cymunedau a sicrhau ein bod yn cyflenwi gwasanathau sy’n bodloni eu hanghenion. Sut mae gwneud yn siŵr, felly, ein bod yn barod ac yn gallu manteisio i’r eithaf ar y data hwn?

Yn y weminar hon, bydd ein Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil, Sam Sullivan, yn edrych ar pam mae data’r cyfrifiad mor bwysig a sut y gall ac y bydd yn cael ei ddefnyddio yn genedlaethol ac yn lleol. Yn ogystal, bydd yn nodi pa allbynnau o’r cyfrifiad mae pobl yn gallu eu disgwyl gennym ni yn ystod yr wythnosau a misoedd sy’n dod.

Sylwch y caiff y gweminar ei gyflwyno yn Saesneg yn unig, ond y cewch gyfle i ofyn cwestiynau/rhoi sylwadau yn y Gymraeg drwy gyfrwng y cyfleuster sgwrsio.

Mae'r cofrestru'n cau ddydd Mercher 22 Mehefin 2022.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â suzanne.draper@data.cymru.

Sylwer: Bydd cyfarwyddiadau ymuno yn cael eu rhannu yn agosach at yr amser.

Byddwn ni (Data Cymru) yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddir i gydgysylltu â chi ynghylch â'r digwyddiad hwn byddwn yn storio’r wybodaeth hon nes bod y digwyddiad drosodd. Byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth â chydweithwyr perthnasol Data Cymru​. Rydym yn prosesu data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.


Data Cymru

Data Cymru

Rydym yn cynnig amrediad o gefnogaeth arbenigol gyda’r nod o’ch helpu chi i ddod o hyd i ddata a’i ddefnyddio’n effeithiol, gan gynnwys:

 • Cymorth i gyrchu, casglu neu goladu data
 • Dadansoddi data
 • Cyflwyno data’n effeithiol
 • Cyngor ar sut orau i ymgymryd ag ymchwil
 • Cymorth i ddarganfod beth mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth/ cwsmeriaid yn meddwl
 • Hyfforddi’ch staff mewn pynciau perthnasol fel Ystadegau Sylfaenol, Cyflwyno Data, Dylunio a Dadansoddi Arolygon, Dylunio Holiaduron ac ati
 • Darparu mynediad cost-effeithiol i amrediad o setiau data masnachol.

We offer a range of specialist support designed to help you find and use data effectively, including:

 • Help to source, collect, or collate data
 • Data analysis
 • Effective data presentation
 • Advice on the best ways to undertake research
 • Help to find out what citizens, service users/customers think
 • Training your staff in relevant topics such as Basic Statistics, Presenting Data, Managing Performance, Survey Design & Analysis, Questionnaire Design etc.
 • Providing cost-effective access to a range of commercial data sets.

enquiries@data.cymru