0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Dewch i gael gwybod rhagor am rai o’r gwahanol offer sy’n gallu eich cynorthwyo wrth gasglu data a gwerthuso eich effaith. 

 

 

Nod y weminar

Cyflwyno cyfranogwyr i offer a dulliau defnyddiol y gellir eu defnyddio i gasglu data a chefnogi arferion gwerthuso da.

 

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y weminar, bydd cyfranogwyr yn meddu ar y canlynol:

  • Mwy o ymwybyddiaeth o’r dull meintiol a’r dull ansoddol a chryfderau a gwendidau posibl y ddau ddull
  • Mwy o wybodaeth am y gwahanol offer a dulliau o gasglu data ac o ble y gellir cael rhagor o wybodaeth
  • Mwy o ymwybyddiaeth o bwysigrwydd mynd ati i gasglu data mewn modd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chynnwys y bobl y maen nhw’n gweithio gyda nhw yn y broses werthuso
  • Ymwybyddiaeth o’r Prosiect Ennyn Effaith, sut gall hwn eu cynorthwyo a sut gallant gymryd rhan yn y prosiect

 

I bwy mae’r sesiwn

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu arferion effaith da yn ei fudiad. Bydd yn arbennig o ddefnyddiol i fudiadau sy’n datblygu eu dull o gasglu data fel rhan o fframwaith mesur effaith ehangach, neu fudiadau sy’n ystyried newid eu dull gweithredu.

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk