31 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Yr Athro Stephen Palmer

 

Bydd yr Athro Stephen Palmer yn cyflwyno gweithdy seiliedig ar sgiliau ar Dechnegau Delweddaeth i’w defnyddio o fewn Arfer Hyfforddi. Yn ogystal â help lleihau straen, gall defnyddio technegau delweddaeth helpu hyfforddwyr neu gleientiaid i wella’r ffocws ar nodau, gynyddu cymhelliad a gwella hunan-effeithiolrwydd a hyder. Mae’n addo bod yn weithdy difyr iawn!

Bydd y dosbarth meistir hwn yn helpu cyfranogwyr i:

  • Dod yn wybodus am fodel gwybyddol o ddelweddau
  • Deall y cysylltiad rhwng delweddaeth, ymddygiadau sy'n canolbwyntio ar nodau, gwybyddiaeth ac ymatebion emosiynol
  • Dod yn wybodus o dechnegau delweddu a allai fod o gymorth ar ddechrau'r hyfforddiant
  • Ymarfer nifer o dechnegau delweddu a ddefnyddir ar gyfer ymyriadau hyfforddi gan gynnwys pedwar ymarfer gwella delweddaeth, delweddaeth sy'n canolbwyntio ar nodau, delweddaeth cymhelliant, delweddu ymdopi, delweddaeth taflunio amser, delweddaeth emosiynol resymegol, delweddaeth sy'n lleihau dicter, delweddau ymlacio.

Mae'r dull yn seiliedig ar weithiau cyhoeddedig Lazarus, Ellis, Puri a Palmer.

Cydnabyddir bod y gweithdy gan y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Seicoleg Hyfforddi fel un sy'n darparu 'CPD / CPE' i'w Aelodau. Mae'r cwrs yn cael ei redeg mewn partneriaeth â'r Ganolfan Hyfforddi.


Wales Academy for Professional Practice and Applied Research (WAPPAR)

UWTSD Logo PCYDDS

We are the Wales Academy for Professional Practice and Applied Research (formally WIWBL) at the University of Wales Trinity Saint David. We run a dynamic provision led by an experienced team who deliver a range of high quality, innovative bilingual learning opportunities for a diverse body of learners across the public, third and private sectors.

Our activities include offering BA and MA pathways in Professional Practice & Coaching and Mentoring as well as shorter and non accredited opportunities. We also accredit in house training programmes and run the Coaching Society which hosts bi-monthly coaching seminars and an annual conference.

Ni yw Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol Cymru (WIWBL fel y’i gelwid yn flaenorol) ​ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym yn rhedeg darpariaeth ddeinamig wedi'i harwain gan dîm profiadol sy'n darparu ystod o gyfleoedd dysgu dwyieithog arloesol, o ansawdd uchel. Ni'n gweithio gyda corff amrywiol o ddysgwyr ar draws y sectorau cyhoeddus, y trydydd sector a'r sector preifat.

Mae ein gweithgareddau'n cynnwys cynnig llwybrau BA ac MA mewn Ymarfer Proffesiynol a Hyfforddi a Mentora yn ogystal â chyfleoedd byrrach a heb eu hachredu. Rydym hefyd yn achredu rhaglenni hyfforddi mewnol ac yn rhedeg y Gymdeithas Hyfforddi sy'n cynnal seminarau hyfforddi bob deufis a chynhadledd flynyddol

coaching@uwtsd.ac.uk


Lleoliad y digwyddiad