2 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Data Cymri

Mae Data Cymru, gan weithio gyda phedair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Cymru, wedi bod yn ystyried yr economi werdd a’r galw am sgiliau sy’n debygol o godi gyda’i thwf cyflym. Gan ddefnyddio data a thystiolaeth arall, rydym wedi creu darlun holistig o’r anghenion a’r heriau sy’n dod i’r amlwg wrth gynllunio am y pontio hwn.

Ymunwch â ni yn y gweminar hwn i ddysgu mwy am y data isorweddol ac archwilio rhai o’r prif ganfyddiadau, gan gynnwys:

 • Pa swyddi/technolegau gwyrdd y disgwyliwn iddynt fod ar waith yng Nghymru a ble maent/byddant i’w gweld; a
 • Pha sgiliau y bydd eu hangen am y pontio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected].

Sylwer: Bydd cyfarwyddiadau ymuno yn cael eu rhannu yn agosach at yr amser.

Byddwn ni (Data Cymru) yn defnyddio unrhyw wybodaeth a roddir i gydgysylltu â chi ynghylch â'r digwyddiad hwn byddwn yn storio’r wybodaeth hon nes bod y digwyddiad drosodd. Byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth â chydweithwyr perthnasol Data Cymru. Rydym yn prosesu data personol yn unol â Deddf Diogelu Data 2018.


Data Cymru

Data Cymru

Rydym yn cynnig amrediad o gefnogaeth arbenigol gyda’r nod o’ch helpu chi i ddod o hyd i ddata a’i ddefnyddio’n effeithiol, gan gynnwys:

 • Cymorth i gyrchu, casglu neu goladu data
 • Dadansoddi data
 • Cyflwyno data’n effeithiol
 • Cyngor ar sut orau i ymgymryd ag ymchwil
 • Cymorth i ddarganfod beth mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth/ cwsmeriaid yn meddwl
 • Hyfforddi’ch staff mewn pynciau perthnasol fel Ystadegau Sylfaenol, Cyflwyno Data, Dylunio a Dadansoddi Arolygon, Dylunio Holiaduron ac ati
 • Darparu mynediad cost-effeithiol i amrediad o setiau data masnachol.

We offer a range of specialist support designed to help you find and use data effectively, including:

 • Help to source, collect, or collate data
 • Data analysis
 • Effective data presentation
 • Advice on the best ways to undertake research
 • Help to find out what citizens, service users/customers think
 • Training your staff in relevant topics such as Basic Statistics, Presenting Data, Managing Performance, Survey Design & Analysis, Questionnaire Design etc.
 • Providing cost-effective access to a range of commercial data sets.

[email protected]