30 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Diolch am gefnogi Gwanwyn Glân Cymru 2021!

Byddwch yn deall mai ein prif flaenoriaeth yw diogelwch pawb sydd yn gysylltiedig â’r digwyddiad, ac felly byddwch yn sylwi ar rai newidiadau amlwg i’r gweithgaredd eleni o’i gymharu â’n hymgyrchoedd glanhau arferol.  Darllenwch y wybodaeth isod er mwyn sicrhau eich bod yn hapus i gymryd rhan yn unol â’r gofynion diwygiedig hyn.

Mae’n rhaid i’r holl gyfranogwyr gofrestru i gael tocyn trwy’r safle hwn.  Os nad oes gennych docyn ar y diwrnod, ni fydd hawl gennych gymryd rhan yn y digwyddiad.  Bydd y tocynnau’n cael eu cyfyngu i 15 fesul digwyddiad, yn cynnwys cydlynydd digwyddiadau Cadwch Gymru’n Daclus.

Fe sylwch ein bod wedi ychwanegu cyfeiriad what3words i’r wybodaeth am y digwyddiad hwn.  Bydd hyn yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r union fan cyfarfod ar gyfer yr ymgyrch glanhau.  Ewch i www.what3words.com a rhowch y cyfuniad unigryw o dri gair. 

Wrth gofrestru i gael tocyn ar gyfer digwyddiad Gwanwyn Glân Cymru, rydych yn cytuno i ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch Cadwch Gymru’n Daclus; dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr Llywodraeth Cymru a chydymffurfio â gofynion hylendid Cadwch Gymru’n Daclus.

Er mwyn cydymffurfio â chanllawiau coronafeirws gan Lywodraeth Cymru, mae’n rhaid i’r holl fynychwyr roi manylion cyswllt cyfredol yn unol â rhaglen Tracio ac Olrhain y GIG.  Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn cadw’r manylion hyn am 21 diwrnod ar ôl diwedd Gwanwyn Glân Cymru ar 13 Mehefin 2021 yn unol â’n Polisi Preifatrwydd sydd wedi ei gyhoeddi.

Mae’n rhaid i chi hysbysu swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus Daniel Griffith os oes gennych unrhyw broblemau iechyd sylfaenol a allai effeithio arnoch yn cymryd rhan yn y gweithgaredd.

PEIDIWCH â mynychu’r ymgyrch glanhau os ydych:

 • Yn teimlo’n anhwylus mewn unrhyw ffordd ar y diwrnod
 • Mewn cyfnod o hunanynysu
 • Wedi datblygu unrhyw un o’r symptomau canlynol yn y saith diwrnod blaenorol:
  • Tymheredd uchel
  • Peswch newydd, parhaus
  • Colli neu newid i’ch synnwyr blasu ac/neu arogli

Mae’n rhaid i chi hysbysu Cadwch Gymru’n Daclus os bydd unrhyw un o’r sefyllfaoedd canlynol yn codi yn y 14 diwrnod ar ôl ymgyrch glanhau yr ydych wedi ei fynychu: 

 • rydych yn cael prawf positif am COVID-19
 • rydych yn datblygu unrhyw un o’r symptomau a restrir uchod
 • mae’n rhaid i chi gael cyfnod o hunanynysu am eich bod chi neu aelodau o’ch cartref wedi datblygu symptomau a/neu wedi cael prawf positif am COVID-19

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Daniel Griffith yn Daniel.Griffith@keepwalestidy.cymru neu ar 07824 504799.


Cadwch Gymru'n Daclus - Keep Wales Tidy

Caru Cymru

Caru Cymru (a Welsh phrase meaning ‘Love Wales’) is an inclusive movement led by Keep Wales Tidy and local authority partners to eradicate litter and waste. Its aim is to inspire the people of Wales to take action and care for our environment, building stronger, healthier communities and making a positive difference to our planet.

Mae Caru Cymru yn fudiad cynhwysol sydd yn cael ei arwain gan Cadwch Gymru’n Daclus a phartneriaid awdurdodau lleol i ddileu sbwriel a gwastraff. Ei nod yw ysbrydoli pobl Cymru i weithredu a gofalu am ein hamgylchedd, gan greu cymunedau cryfach, iachach a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n planed.

www.keepwalestidy.cymru/caru-cymru

 

springclean@keepwalestidy.cymru