4 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mynd ati’n strategol i godi arian

 

 

Amcanion

Mae'r dirwedd gyllido yn newid i fudiadau trydydd sector yng Nghymru gyda chyllid statudol llawer yn cael ei dorri. Ar yr un pryd mae yna gyfleoedd i fudiadau godi arian o ffynonellau preifat. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i roi'ch mudiad mewn sefyllfa i fanteisio ar y cyfleoedd hyn drwy fynd ati i godi arian mewn modd strategol.

 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn:

  • deall beth yw strategaeth codi arian a pham mae arnoch angen un
  • gallu datblygu a gweithredu strategaeth codi arian realistig
  • gwerthfawrogi rôl yr archwiliad codi arian i ddatblygu strategaeth codi arian
  • gwybod sut i ddefnyddio offer megis dadansoddiadau PEST a SWOT yn briodol fel rhan o'r broses gynllunio

 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr elusennau neu grwpiau trydydd sector yng Nghymru sydd am wybod sut i ddatblygu strategaeth codi arian, neu dempled i gynllunio eu gwaith codi arian gan gorfforaethau neu yn y gymuned.

Mae'n addas i'r rheini sy'n newydd i godi arian a/neu'n ystyried codi arian yn eu mudiad am y tro cyntaf. Mae'n addas hefyd i'r rheini sydd â pheth brofiad o godi arian sydd am fynd ati mewn modd mwy strategol.

Yn ddelfrydol bydd cyfranogwyr yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaeth codi arian yn eu mudiad.

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad