2919 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Ar 1 Medi 2021, lansiodd y Llywodraeth Cymru ymgynghoriad wyth wythnos Llunio Dyfodol Cymru: Defnyddio cerrig milltir a dangosyddion cenedlaethol i fesur cynnydd ein cenedl.

Yn yr ymgynghoriad, byddwn yn rhannu cynigion ar osod cerrig milltir genedlaethol i Gymru.

Bydd y cerrig milltir yn ein helpu i asesu cynnydd tuag at y saith nod llesiant a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Rydym hefyd yn gofyn a oes angen i’r nodau llesiant presennol cael eu hadolygu yn sgil profiadau'r pandemig COVID-19. Mae gennych chi’r cyfle i rannu eich barn ar y cynigion hyn.

I gyflwyno'r ymgynghoriad, rydym yn eich gwahodd i fynychu un o'n gweminarau ymgynghori lle byddwn yn:

  • Esbonio’r rhaglen Llunio Dyfodol Cymru a'r rôl y mae cerrig milltir a dangosyddion cenedlaethol yn ei chwarae fel rhan o’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.
  • Amlinellu'r cynigion ar gerrig milltir a dangosyddion cenedlaethol yr ydym yn ymgynghori arnynt.
  • Rhannu sut i gael gafael ar y wybodaeth sydd ei hangen i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

Bydd y gweminarau yn rhedeg ar Microsoft Teams a bydd mynychwyr cofrestredig yn derbyn eu cyfarwyddiadau ymuno drwy e-bost y diwrnod cyn y digwyddiad. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg gan ddefnyddio'r weithred sgwrsio yn ystod y weminar, fodd bynnag, oherwydd problemau hygyrchedd, bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno yn Saesneg yn unig. Os oes gan fynychwyr unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy DigwyddiadauGGD@llyw.cymru.

Hysbysiad preifatrwydd Llywodraeth Cymru Hysbysiad preifatrwydd Llywodraeth Cymru | LLYW.CYMRU


Welsh Government