15 tocyn ar gael

Tocynnau

Aelodau WCVA / WCVA Members £410.00
Gwirfoddol - Cymunedol / Voluntary - Community £470.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA £480.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector
£530.00Adeiladwch ar y sgiliau sydd gennych eisoes i ddod yn arweinydd mwy arloesol a gwydn. 

 

Amcanion

Mae’r cwrs tri diwrnod hwn yn bwriadu ymgysylltu ag arweinyddion ar bob lefel o fewn mudiadau trydydd sector. Byddwn yn archwilio pa fath o arweinyddiaeth sydd ei angen wedi Brexit ac yn benodol yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

 

Canlyniadau dysgu

Drwy gwblhau’r rhaglen, bydd gennych:
  • Well dealltwriaeth o’ch arddull arwain
  • Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o sut mae arweinyddiaeth wych yn edrych drwy ryngweithio gydag eraill
  • Adeiladu eich ystod o strategaethau i adeiladu gwydnwch a chapasiti am newid
  • Cynyddu sgiliau mewn meysydd o gyfathrebu, adeiladu perthnasau a dylanwadu

 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Os oes gennych rôl arweinydd ar unrhyw lefel o fewn eich mudiad neu gymuned, un ai yn wirfoddol neu’n gyflogedig, yna dyma yw’r cwrs ar eich cyfer chi.
 
 
Cael gwybod mwy

WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad